การเข้าร่วมอบรม สัมมนา

อบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสภาราชินีอบรมผู้กำกับลูกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.


อบรมครูเพื่อศิษย์
1

2

3

4

อบรมเตรียมความพร้อมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
1

2

3

4

ภัยพิบัติ
1
2
3
4
5
อบรม EIS
1
2
3
4
อบรมทางไกลจุฬาภรณ์


เข้าร่วมโครงการอบรมการรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน 

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดตรัง

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วิทยากรบรรยายพิเศษ : ผอ.เรืองชัย ช่วยจันทร์

ให้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนความหมาย ความสำคัญ ประเภท ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา แนวคิดในการพัฒนา การบริหารจัดการ  และบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ช่วงบ่าย วิทยากรเป็นครูคอมพิวเตอร์ ครูชาตรี ศรีเมือง ให้ความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ การใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ไร้พรมแดน การทำเว็บจาก Google Sites  และการเก็บข้อมูล ใน Google Drive 

อบรมกับรศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 17-18 กันยายน 2555

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัิติการ

อบรมกับครูกอบวิทย์ พิริยวัตร
Inspiring Science
ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์

ได้มีโอกาสอบรมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (โรงเรียนสวัสดิ์รัตนภิมุข) สพม.13 กับครูกอบวิทย์ พิริยวัฒน์ และศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซม์ http://www.inspiringscience.obec.go.th/ เกี่ยวกับ Inspiring Science การสร้างแรงบันดาลใจในการสอนวิทยาศาสตร์
Inspiring Science คือ โครงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ ที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบริติช เคานซิล และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮาลลัม สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของ บีจี กรุ๊ป (ประเทศไทย) (สถาบันวิทยาศาสตร์: http://www.inspiringscience.obec.go.th)
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาครูให้ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิคการสอนตามแนวคิด ทฤษฎี ที่หลากหลายๆ แนวคิด
1. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
2. การใช้บริบทเป็นฐาน
3. ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
4. ใช้วัฎจักรการเรียนรู้ แบบ 5 E )
5. การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบ เสาะหาความรู้ ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์
6. การเรียนการสอนที่เน้นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ผู้เรียนเป็น สำคัญการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
7. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์\
8. สุดท้ายการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแสดงบทบาทสมมติเพื่อดูการพัฒนาของผู้เรียน
ซึ่งจากการอบรมมีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ให้ดูเป็นตัวอย่างมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น หน่วยคนล่าฝน หน่วยนิทรรศการเซลล์ และหน่วยน้ำอัดลมสยาม และมีไฟล์ให้เรียบร้อย สามารถติดต่อได้ที่ ครูพรพนา สมัยรัฐ นะคะ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ม.ต้น โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.13 หรือ เข้าไปศึกษาที่เว็บครูกอบวิทย์ ก็ได้ มีอะไรให้ศึกษามากมายเลยค่ะ
ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: