Monthly Archives: สิงหาคม 2013

Lab School Symposium ภาคใต้ 2013

ครูพรพนา รับเกียรติบัตร THE BEST OF THE BEST

รับDSC_0780ครูพรพนาขอประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศภาคใต้ ผลการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

รองเลขาฯกพฐ. เยี่ยมชมงาน “ lap School Symposium 2013 ” ภาคใต้ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ