เผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2013

นำเสนอนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2013

บอร์ด 2 ความสำคัญ copy

บอร์ด 3 ผลการดำเนินงาน copy

บอร์ด 4 บทเรียน copy

รายงาน 3-5 หน้า

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Power Point ประกอบบทเรียนหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เตรียมนิทรรศการ เผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2013

ภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วยบูรณาการ

ผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน

 1. ด.ช.อนุชา ด.ช.อนุวัฒน์ ด.ช.อนุวัฒน์

  สวัสดีคับ ผม ชื่อ ด.ช.อนุชา จันประเทือง และ นายอนุวัฒน์ แก้วพิทักษ์ เเละ นายอนุวัฒน์ หวังชัย

  ที่ดูมา โรงเรียน ทำหลายอย่างมาก ทั้งให้ประโยชน์แก่โรงเรียนเเละ นักเรียน
  หลัก3R
  Reuse Reduse Recycle
  กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์พวกผมได้ช่วยหลายอย่างมากทำให้ โรงเรียน
  จัดบอร์ดเกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง เเละบอร์ดยาเสพติด
  เเละได้รุ้เกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข
  เเเละพวกผม3คนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โรงเรียนสะอาดเเละน่าอยู่

 2. อนุชิต จันปะเทือง

  กระผม ด.ช.อนุชิต จันประเทือง อิศรา ไชยยางค์ สุริยา โชติรัตน์
  พวกกระผมได้ศึกษา ปัญหาขยะในโรงเรียน กิจกรมม 5ส ในโรงเรียน กิจกรรม ลูกเสื้อ-เนตรนารี
  บำเพญประโยค์ อบรมความรู้เกี่ยวกับหลักเศรฐกิจพอเพีอยง นักเรียนอิสลามร่วมทำ 5ส ในวันวิสาหบูชา
  กิจกรมร่วมด้วยช่วยกับพัฒนาโรงจดรถ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 3RS กิจกรรม ปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน นักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน และพวกกระผมได้เรียนรูหลายได้ พวกผมได้รูการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนได้ทำกิจกรรมกับนักเรียน กับชุมชน

 3. เทพพัฒนาและอัษฎาวุธ ม3/1

  ด.ช.เทพพัฒนา ศรีสุวรรณ ม.3/1 ด.ช.อัษฎาวุธ พลนุ้ย ม.3/1 พวกผมได้รู้ว่าระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุมจำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สลายสารอินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม และทำให้พวกผมรู้ว่า การนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน ต่อมาพวกผมได้ศึกษาต่อและก็พบอีกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจเกิดมาจากมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางบก
  แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษาแหล่งข้อมูลเสาะหาการแก้ปัญหาและทุกคนมีส่วนรวมในการแก้ปัญหา
  แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายและต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
  และพวกผมขอจบเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณเนื้อหาจากครูพรพนามากนะคัฟ ขอบคุณครับ

 4. ดิฉัน ด.ญ.ณัฐมล แซ่ตั้น เลขที่ 14 ด.ญ.สุมินตรา แซ่เขา เลขที่ 19 ด.ญ.ธมนวรรณ ต้นสา เลขที่ 25

  ดิฉัน ด.ญ.ณัฐมล แซ่ตั้น เลขที่ 14 ด.ญ.สุมินตรา แซ่เขา เลขที่ 19 ด.ญ.ธมนวรรณ ต้นสา เลขที่ 25 ม.3/1ได้ทำการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
  1.หลัก 3 R 3Rs คือ การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นิยมยึดหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย
  Reduce (การลดการใช้)
  Reuse (การใช้ซ้ำ) และ
  Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
  2.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.หลักการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
  4.รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  5.ประหยัดพลังงานงบประมาณ
  6.สวนเกษตรอินทรีย์
  7.ปลูกผักสวนครัว
  9.ส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน
  10.ส่งเสริมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  11.กิจกรรม 5 ส เยี่ยมห้องเรียน
  12.สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
  13.อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  14.ดื่มน้ำมาตรฐาน อ.ย. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  15.จัดทำสวนพฤกษศาสตร์
  16.พัฒนาแหล่งระบบจ่ายน้ำ
  17.ศึกษาแหล่งธรรมชาติ
  18.จัดทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 5. นายสิทธิศักดิ์ เอียดนุ้ย นายวีรพงษ์ ขาวดี

  กระผมนายสิทธิศักดิ์ เอียดนุ้ย และนายวีรพงษ์ ขาวดี ที่ดูมา โรงเรียน ทำหลายอย่างมาก ทั้งให้ประโยชน์แก่โรงเรียนเเละ นักเรียน
  หลัก3R
  Reuse Reduse Recycle
  กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์พวกผมได้ช่วยหลายอย่างมากทำให้ โรงเรียน
  จัดบอร์ดเกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง เเละบอร์ดยาเสพติด
  เเละได้รุ้เกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข
  เเเละพวกผม3คนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โรงเรียนสะอาดเเละน่าอยู่

 6. นายนันทวัฒน์ ชูชื่นและ ด.ช. ปกรวิทย์ แซ่โค้ว

  กระผม นายนันทวัฒน์ ชูชื่นและ ด.ช. ปกรวิทย์ แซ่โค้วได้ศึกษาเผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับกิจกรรมท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้ม เรื่องที่ได้ศึกษาได้แก่
  1.การปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน
  2.big cleaning day
  3.โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
  4.ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน
  5.หลัก3R
  Reuse
  Reduse
  Recycle

 7. ด.ช.สุนิติ หูเขียว

  กระผม ด.ช.จตุพล บุญยง ด.ช.สุนิติ หูเขียว เเละ ด.ช. ธีรภัทร สุขลิ้ม ได้ศึกษาหน่วยบูรณาการท.ศ.รักษาสิ่งเเวดล้อม สรุปได้ว่า หลัก3R สามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะเเละมลพิษเพื่่อจะได้มีสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืนวิเคาระห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เเละเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวิเคราะห์เเละอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาหลักเศรษฐพอเพียงมีส่วนร่วมในการดูเเลเเละอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 8. สินีนาฏ เส็นขาว

  ดิฉัน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ทองขวิด เด็กหญิง สินีนาฏ เส็นขาว และ เด็ฏหญิง วันวิสา วัตมี
  ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
  1.หลัก 3 ห่วง 2เงื่อนไข
  -หลัก 3ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  -2 เงื่อนไข คือ 1.ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 2.คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติ
  ปัญญา แบ่งปัน
  2.หลัก 3 R 1.REUSE 2.REDUCE 3. RECYCLE
  3. นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน
  4.พัฒนาแหล่งจ่ายน้ำภายใน ร.ร.
  5.รักษาสิ่งแวดล้อมภาย ในร.ร.และแหล่งท่องเที่ยว

 9. เด็กชายธาราพงษ์ ชูชื่น

  กระผม ด.ช.ธาราพงษ์ ด.ช.นิติพงษ์ และ นาย สรวง จากการที่เราได้ศึกษาหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้รู้ ความหมายของหลัก 3R
  ทำให้เรารู้ปัญหาสภาพแวดล้อมทรัพยากราธรรมชาติในท้องถิ่นอธิบายเเนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เเละเเนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการดูเเลเเละอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทำความเข้าใจกับปัญหาว่าอะไรเป็นสาเหตุ สำคัญของปัญหา สาเหตุการเกิดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ
  จากการศึกษาทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ( ขอบคุณครับ )

 10. ด.ญ.ฐิติมา เกียงเอีย ,ด.ญ. ฮาบีบะห์ แดงมาด และ ด.ญ.นุชนารถ สรรเพชร

  ดิฉัน ด.ญ.ฐิติมา เกียงเอีย ,ด.ญ. ฮาบีบะห์ แดงมาด และ ด.ญ.นุชนารถ สรรเพชร ได้เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง2เงื่อนไข มีดังนี้ 3ห่วง 3.1พอประมาณ 3.2มีเหตุผล 3.3มีภูมิคุ้มกัน และ2เงื่อนไข มีดังนี้ 2.1ความรู้(มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 2.2คุณธรรม(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคื แบ่งปัน) และได้รู้เรื่องหลัก3r R1: Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง R2 : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด R3 : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล
  แนวคิด ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อม
  -ช่วยกันปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านหรือชุมชน
  -จัดบอร์ดและร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  -จัดกิจกรรมอบรมแนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

 11. ด.ญ. ขวัญใจ แสนโยชน์

  ดิฉัน ด.ญ ขวัญใจ แสนโยชน์ ด.ญ. สุพรรษา ฉิมเพ็ชร์ และ ด.ญ.สิตมณี ทวีตา ได้ศึกษาเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เรื่อง หลัก 3Rs มี 3 ประเภท
  1. Reuse คือ
  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ 2. Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  3. Recycle คือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้

 12. ด.ญ.จันทร์สุดา แก้ววิจิตร

  ดิฉันเด็กหญิง จันทร์สุดา แก้ววิจิตร ได้ศึกษาเกี่่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประกอบด้วย
  1.พอประมาณ
  2.ม๊เหตุผล
  3.มีภูมิคู้มกันที่ดี
  และศึกษาเกี่ยวกับหลัก3Rsในการศึกษาครั้งนี้ดิฉันคิดว่าถ้าได้เรียนรู้เข้าใจความหมายดิฉันและคนอื่นที่ศึกษาสามารถนำไปพัฒนาชุมชนบ้านเรือนได้ทำให้การเป็นอยู่ที่ดีชุมชนบ้านเรือนสะอาดร่วมถึงได้ความสามัคคีอีกด้วย

 13. ดิฉัน ได้เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่นและจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืนและยาวนาน

 14. นฤมล แสงขาว และ สุวรรณา ตาริเทพ

  ด.ญ.นฤมล แสงขาว และด.ญ.สุวรรณา ตาริเทพ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า นำผลิตภัณฑ์เก่ามาใช้ใหม่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคำนึงถึงความพอประมาณ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องมีการลดมลพิษต่างๆเช่น ทางน้ำ ทางอากาศ และทางดิน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องมีความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 15. ด.ญ.ธาริณี เก้าเอี้ยน และด.ญ.คุณิตา หลังแทะ

  ด.ญ.ธาริณี เก้าเอี้ยน และด.ญ.คุณิตา หลังแทะ ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นปรัชญาสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นความรู้ในด้านคุณธรรม และอาจมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น การทิ้งขยะอย่างเกลื่อนกลาด
  1. คุณลักษณะ
  2. คำนิยม คำว่าความพอประมาณ
  3. เงื่อนไขความรู้
  4. แนวทางการปฎิบัติ

 16. ด.ญ.เพชรไพลิน แสงจันทร์ และ ด.ญ.เมวิกา จิตต์บุญ

  ดิฉันเด็กหญิงเเพชรไพลิน แสงจันทร์ และ เด็กหญิงเมวิกา จิตต์บุญ จากที่ดิฉันได้ศึกษาหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อมทำไห้เรารู้ปัญญาขยะใน รร แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ้นและรรการวิเคราะห์ตามหลัก3ห่วง2เงือนไขหลักพอเพียงคือพอประมาณพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในเรื่องไม่มีเหตุผลในเรื่องบางเรื่องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ที่ได้รอบรู้รอบคอบไนต่างๆคุณธรรมที่ได้มีความรับผิดชอบความอดทนมีวินัยประหยัดและตรงต่อเวลาจึงได้ทำความเข้าใจในเรื่องปัญญาหาสาเหตุการเกิปัญญาโลกร้อนและมลพิษจากการศึกษาทำไห้เราตระหนักถึงความสำคัญจำเป้นของสิ่งแวดล้อมในรรและสถานที่ต่าง

 17. ด.ช.ศราวุธ รอดไกร และ ด.ญ.จุฑามณี เพ็งสกุล ได้รับความรู้กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รัก สิ่งแวดล้อมดังนี้
  1.การร่วมกันทำกิจกรรม5สในตอนเช้าทำให้พื่นที่เขาเราสะอาด
  2.การร่วมกันทำเวรในห้องให้สะอาดมากขึ้น
  3.การร่วมกันเบ็บขยะในโรงเรียนของเราให้มีขยะลดน้อยลง
  4.ช่วยกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นมากขึ้น
  สิ่งที่อยากให้มีคือ
  1.กิจกรรมพัฒนา5สหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
  2.อยากให้ทุกคนที่ขยะเป็นที่เป็นทาง

 18. ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ้ง

  ดิฉัน ด.ดญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ้ง จากที่ได้ศึกษาบทเรียนนี้ ได้รู้ว่า การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้รอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีหลักพิจรณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1. กรอบแนวคิด
  2. คุณลักษณะ
  3. คำนิยาม คำว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  4. เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
  5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 19. ด.ช.อุดมชัย อินทร์แก้ว ด.ช.นันทศักดิ์ แซ่เตียว

  จากการวิเคราะห์สภาพปัญญาสาเหตุในโรงเรียนปัญญาที่พบปัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  คือขยะมากเกินต้องมีถุงดำบริเวณที่เด็กนั้งประจำ

 20. ด.ญ. พัชริดา วงค์พุฒ

  ดิฉัน ด.ญ พัชริดา วงค์พุฒ ด.ญ. วิริยะพร จริยสันติธรรม ได้ศึกษาเรื่อง ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อม การที่เราได้รู้จักการทำหน้าที่ของตนเองทุกวันเช่น
  1.การทำ5ส
  2. การทำความสะอาดห้องเรียน
  3.การปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ โรงเรียน หรือ สถานที่ต่างๆ ทำให้
  โลกน่าอยู่ขึ่นสะอาดสวยงม ปราศจากมลพิษต่างๆ
  4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
  5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร

 21. เด็กหญิงสุกัญญา แย้มทอง และ เด็กหญิงณัฐมล สุวรรณวัฒน์

  เด็กหญิงสุกัญญา แย้มทอง และ เด็กหญิงณัฐมล สุวรรณวัฒน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศดังนี้
  1.กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน
  2.ร่วมกันเก็บขยะ
  3.ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4.เข้าค่ายพัฒนาชุมชน

 22. ด.ญ. อรวรรณ และด.ญ. อิสริยา

  ด.ญ.อรวรรณ มณีอินทร์ เลขที่21 ด.ญ.อิสริยา นิลเเก้ว เลขที่ 27
  เมื่อเราได้ศึกษา ท.ศ.รักสิ่งเเวดล้อม ทำให้เราเข้าใจว่าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขประกอบด้วย หลัก3ห่วง
  1.พอประมาณ 2.มีเหตุผล 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 2เงื่อนไขคือ 1.ความรู้ 2.คุณธรรม
  การใช้ทรัพย์กรต้องคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงเพราะจะทำให้ทรัพยากรอยู่ได้นาน ไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม การพัฒนาตามหลักเศรษฐพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
  และความไม่ประมาณ สิ่งแวดล้อมจะอยู่กับเราได้นานเราต้องหมั่นดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

 23. ด.ญ. อาทิตยาและ ด.ญ. สุธิตา

  ด.ญ.อาทิตยา ชุมคง และ ด.ญ.สุธิตา เหล่าหวายนอก
  เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสายกลางและความไม่ประมาท
  โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการว่าวางแผนการตัดสินใจและการกีระทำ

 24. วาสนา มาลีวรรณ

  ดิฉัน ด.ญ. วาสนา ประกอบชาติ และ ด.ญ. มาลีวรรณ ผามะณีย์ ได้ เรียนรู้ในกิจกรรม ที่ ร.ร นั้น ได้ จัดขึ้นทำให้ ดิฉันได้รู้ว่ากิจกรรมต่างๆนั้นได้ทำให้ น.ร ใน ร.ร ของเรานั้น ได้มี จิตสาธารณะ และมีจิตที่รักโรงเรียนของตัวเอง ทำให้ ร.ร ของเรานั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น และได้ ช่วย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้รู้ความสามัคคี ระหว่าง ชุมชน เเละ นักเรียน ยิ่งขึ้น และยังมีการประกวด ห้องเรียนดีเด่น ทำให้ นักเรียนของเรา ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นให้ได้ และยังแก้ไข ปัญหาขยะใน ร.ร ของเรา อีกด้วย และยังใช้ ปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวต่างๆใน ร.ร อีกด้วย

 25. ด.ญ.ปภาวรินทร์ อารีสงเคราะห์กุล

  ดิฉัน ด.ญ.ปภาวรินทร์ อารีสงเคราะห์กุล ได้ทำการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
  1)หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขประกอบด้วย
  -หลัก3ห่วง 1.พอประมาณ 2.มีเหตุผล 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  -2เงื่อนไขคือ 1.ความรู้ 2.คุณธรรม
  ได้
  2)ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง
  3)การร่วมกันเบ็บขยะในโรงเรียนของเราให้มีขยะลดน้อยลง
  4).รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  5).ประหยัดพลังงานงบประมาณ
  6)หลัก 3 R 3Rs คือ การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นิยมยึดหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย
  Reduce (การลดการใช้)
  Reuse (การใช้ซ้ำ) และ
  Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
  7)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีหลักพิจรณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1. กรอบแนวคิด
  2. คุณลักษณะ
  3. คำนิยาม คำว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  4. เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
  5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 26. ด.ญ.นิชภักดิ์ จาวิสูตร เด็กหญิงภัทรชราพร แซ่โค้ว

  ดิฉันเด็กหญิงนิชภักดิ์ จาวิสูตร และ เด็กหญิงภัทรชราพร แซ่โค้ว จากการที่ได้ศึกษาทำให้รู้ว่า
  หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขประกอบด้วย
  หลัก3ห่วง
  1.พอประมาณ
  2.มีเหตุผล
  3.มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  2เงื่อนไขคือ
  1.ความรู้
  2.คุณธรรม
  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีหลักพิจรณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1. กรอบแนวคิด
  2. คุณลักษณะ
  3. คำนิยาม คำว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  4. เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
  5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: