งานวิชาการโรงเรียน

การจัดทำคะแนนในโปรแกรม BookMark,51

ปฎิทินนัดหมายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2555 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555

รายชื่อครูที่นำเสนอนวัตกรรม งานนวัตกรรม สพม.13
รายชื่อครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาไทย
นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคำ มัลติมีเดีย และ Power Point ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คณิตศาสตร์
นางสาววาสนา กำเนิด การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางรวิวรรณ ยอดสร้อย 1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 E-Book เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. วิทยาศาสตร์
นางพรพนา สมัยรัฐ 1. สื่อประสม (บทเรียนมัลติมีเดีย ชุดกิจกรรม Power Point ) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
– การเคลื่อนที่และพลังงานความร้อน
– เซลล์สิ่งมีชีวิต
– การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
– การสืบพันธุ์ของพืช
– การสังเคราะห์ด้วยแสง บทเรียนโปรแกรม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
Power Point บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
E-Book เรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางอธิชา หมีนโยธา Power Point ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4. ศิลปะ
นางยศวดี สันตรัตติ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน
5. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวกมลรัตน์ ก่ำเซ่ง 5. E-Book ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: