1.ระบบนิเวศ

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-5

ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. จิตกร มีศรี

  ผู้ย่อยสลาย คือ เป็นผู็ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอิทรีย์ได้
  ห่วงโซ่อาหาร คือ การถ่ายเทพลังงานเป็นทอดจากผู้ผลิตสู๋ ผู้บริโภค

 2. จิราพัชร ยิ้มเส้งม.3/4 เลขที่ 18

  1.กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันเเละกัน
  2.ระบบนิเวศ คือ หน่วยของธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิต เเละสิ่งไม่ชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กัน
  3.ระบบนิเวศประกอบด้วย องค์ประกอบที่มีชีวิต ซึงหมายถึง ซึ่งมีชีวิตทั้งหลาย เเละองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ อุณหภูมิ
  4.ผู้ผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนพลังงาน เเสงเป็นพลังงานเคมี เเละสามารถสะสมอาหารไว้ได้
  5.ผู้บริโภค คือ ไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานเองได้ ได้รับพลังงานถ่ายทอดมาโดยการบริโภค สิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหาน
  6.ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ คือ จะย่อยสลายสารอินทรีย์ ในซากสิ่งมีชีวิต ให้เป็นสารอาหาร กลับคืนสู่สิ่งเเวดล้อม
  7.โซ่อาหาร คือ พลังงานที่ถ่ายทอดไปในโซ่อาหารนี้จะลดลง ตามลำดับเเละมีพลังงานบางส่วนถูกถ่ายโอนไปสู่สิ่งเเวดล้อม
  8.ลักษณะสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ร่วมกัน ในรูปเบบอื่นๆ เช่น ภาวะอิงอาศัย ภาวะปรสิต การหล่าเหยื่อ เป็นต้น
  9.ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ เเบ่งเป็น 3ระดับได้เเก่
  9.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
  9.2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  9.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
  10.ประชากร คือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในบริเวรเดียวกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 3. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม.3/4 ล.6

  1.กล่มสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
  2.ระบบนิเวศคือสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมารวมกันและประกอบกับสิ่งไม่มีชีวิต
  3.โซ่อาหารคือ เป็นพลังงานที่ถ่ายทอดไปในโซ่อาหาร
  4..องค์ประกอบที่มีชีวิตชึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
  5.ผู้บริโภคเนื่องจากไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานได้เองได้รับพลังงานถ่ายทอดมาโดยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร
  6.ผู้ย่อยสลายอินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในซากสิ่งมีชีวิตให้เปนอาหารกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม
  7.การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช
  8.โซ่อาหารเปนพลังงานที่ถ่ายทอดไปในโซ่อาหารนี้จะลดลงตามลำดับและมีพลังงานบางส่วนถูกถ่ายโอนไปสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของพลังงานความร้อน
  9.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในลักษณะการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินเป็นทอดๆ
  10.ซากสิ่งมีชีวิตไห้เป็นสารอาหารกลับกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมชึ่งพืชจะนำมาไช้ประโยชน์ได้อีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: