โซ่อาหารและใยอาหาร

โซ่อาหารและใยอาหาร สพฐ.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. ชนาภา พิมพ์ขนก และโญธิกา
  จากการที่่ได้ศึกษาเรื่อง โซ่อาหาร และใยอาหาร
  เป็นลำดับเชื่อมโยงเส้นตรงและกลมในสายใยอาหารโดยเริ่มจากพืชและต่อด้วยสัตวกินพืชจากนั้นจะเกิดการกินเป็นทอดๆ ห่วงโซ่อาหารแตกต่างจากสายใยอาหาร เพราะสายใยมีเครือข่ายความสัมพันธ์การกินที่ซับซ้อน แต่ห่วงโซ่อาหารมีเส้นทางการกินเป็นเส้นตรงและรูปทรงวงกลมเท่านั้น ตัววัดทั่วไปที่ใช้บอกจำนวนโครงสร้างเชิงอาหารของสายใยอาหารคือ ความยาวห่วงโซ่อาหาร ในรูปแบบง่ายที่สุด ความยาวของห่วงโซ่อาหาร คือ จำนวนเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับฐานของสายใย และความยาวโซ่เฉลี่ยของสายใยทั้งหมด คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวห่วงโซ่ทั้งหมดในสายใยอาหาร

 2. ความรู้ที่ได้คือ ห่วงโซ่ใยอาหารจะมีสิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่ง่มีชีวิตกินพืชและสัตว์ สัตว์กินซาก ผู้ย่อยสลาย ผู้ล่าและ เหยื่อ

 3. กฤติอรรถ เอ้งฉ้วน รอญอรัณย์ สรรเพชร

  ได้รู้จักสัตว์ที่กินพืชเเละสัตว์ที่กินสัตว์ เเละ ด้ายรู้เรื่องของโซ่อาหาร เเละการล่าเหยื่อ ได้รู้เกี่ยวกับผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ห่วงโซ่อาหารมี 4 เเบบ 1 เเบบผู็ล่า 2.เเบบปรสิต 3.เเบบอินทรีย์ 4.เเบบผสม และ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ป็นลำดับเชื่อมโยงเส้นตรงและกลมในสายใยอาหารโดยเริ่มจากพืชและต่อด้วยสัตวกินพืชจากนั้นจะเกิดการกินเป็นทอดๆ ห่วงโซ่อาหารแตกต่างจากสายใยอาหาร เพราะสายใยมีเครือข่ายความสัมพันธ์การกินที่ซับซ้อน แต่ห่วงโซ่อาหารมีเส้นทางการกินเป็นเส้นตรงและรูปทรงวงกลมเท่านั้น ตัววัดทั่วไปที่ใช้บอกจำนวนโครงสร้างเชิงอาหารของสายใยอาหารคือ ความยาวห่วงโซ่อาหาร ในรูปแบบง่ายที่สุด ความยาวของห่วงโซ่อาหาร คือ จำนวนเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับฐานของสายใย และความยาวโซ่เฉลี่ยของสายใยทั้งหมด คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวห่วงโซ่ทั้งหมดในสายใยอาหาร[1][2][3]

  ห่วงโซ่อาหารปรากฏครั้งแรกในหนังสือตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1927 โดย ชาร์ลส์ เอลตัน ผู้เดียวกับที่นำเสนอแนวคิดสายใยอาหาร

 4. ฐิติวุฒิ เศียรอุ่น ชั้น 3/3

  เด็กชาย ฐิติวุฒิ เศียรอุ่น ชั้น 3/3

  เป็นการถ่ายทอดพลังงานในรูปอาหารจากสิ่งมีชีวิตอันดับหนึ่งไปอันดับสองโดยใช้ลูกศรแทน
  การถ่ายทอดพลังงานหรือการกิน หัวลูกศรจะชี้ไปทางที่พลังงานถูกถ่ายทอดไป เช่นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอันดับที่หนึ่ง

  ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็น 4 แบบ คือ

  1. ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า (Predator chain or Grazing food chain) เริ่มจากผู้ผลิตคือพืช ตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานจึงประกอบด้วย ผู้ล่า (Predator) และเหยื่อ (Prey)
  2. ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เริ่มจากผู้ถูกอาศัย (Host) ถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิต
  (Parasite) และต่อไปยังปรสิตอันดับสูงกว่า (Hyperparasite) โดยภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่งกันและกัน
  3. ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (Detritus chain) เริ่มจากซากพืชหรือซากสัตว์ (Detritus) หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกิน และผู้บริโภคซากอาจถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์ อีกทอด
  4. ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed chain) เป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท อาจมีทั้งแบบผู้ล่า และปรสิต เช่น จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคพืช และไปยังปรสิตเป็นต้น

 5. ด.ญ. ขนิษฐา พรหมมา 3/3
  ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็น 4 แบบ คือ

  1. ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า (Predator chain or Grazing food chain) เริ่มจากผู้ผลิตคือพืช ตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานจึงประกอบด้วย ผู้ล่า (Predator) และเหยื่อ (Prey)
  2. ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เริ่มจากผู้ถูกอาศัย (Host) ถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิต
  (Parasite) และต่อไปยังปรสิตอันดับสูงกว่า (Hyperparasite) โดยภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่งกันและกัน
  3. ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (Detritus chain) เริ่มจากซากพืชหรือซากสัตว์ (Detritus) หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกิน และผู้บริโภคซากอาจถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์ อีกทอด
  4. ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed chain) เป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท อาจมีทั้งแบบผู้ล่า และปรสิต เช่น จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคพืช และไปยังปรสิตเป็นต้น

 6. ได้รู้เรื่องห่วงโซ่อาหารมากขึ้น ได้รู้ว่าสัตว์กินอะไรเป็นอาหาร ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
  ด.ญสุธารินี มณีนิล ม.3/3
  ด.ญวรางคณา อินทร์เเก้ว ม.3/3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: