2.โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน

โครงสร้างของโครโมโซม Chromosome structure

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม และจีโนม

มิวเทชันระดับโครโมโซม

 1. ด.ญ.วิภาวรรณ แซ่โค้ว ม.3/2 เลขที่23

  ยีน คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ยีนเป็นส่วนของDNA ที่สามารถควบคุมการแสดงออกได้ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนยีนแตกต่างกัน เช่น แบคทีเรีย มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี่ 20,000 ยีน และมนุษย์ประมาณ 30,000 กว่ายีน เป็นต้น จำนวนยีนจึงเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต

  ยีนอยู่บนโครโมโซมที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอต และอยู่บนDNAของสิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรคาริโอต เนื่องจากยีนเป็นส่วนหนึ่งของDNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม ดังนั้นยีนขึ้นอยู่บนโครโมโซม
  ทอมัส ฮันต์ มอร์แกนได้พบความสัมพันธ์ของกฎและกลไกทางพันธุกรรมและได้ทำการวิจัยที่ระบุว่าตำแหน่งของยีนนั้นอยูบนโครโมโซม
  โครโมโซม (chromosome)
  โครโมโซม คือโครงสร้างที่คล้ายเส้นด้าย สามารถพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์พวกยูคาริโอตสามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์เท่านั้น โครโมโซม ประกอบด้วย DNA (Deoxyribonucleic acid)รวมกับโปรตีนประเภทฮิสโทน (histone)การรวมตัวระหว่าง DNA กับฮิสโทนจะเป็นโครงสร้างหน่วยพื้นฐานของโครโมโซมที่เรียกว่านิวคลีโอโซม(nucleosome)โดยดีเอ็นเอจะพันรอบแกน เกิดเป็นโครงสร้างเส้นใยโครมาทิน มีลักษณะคล้ายลูกปัดที่ร้อยด้วยเส้นด้าย (beads on string)

  โครโมโซมสามาถจำแนกรูปร่างตามตำแหน่งของเซนโทเมียร์ได้เป็น 4 ชนิด คือ
  1. โครโมโซมเมทาเซนทริก (metacentric chromosome) เป็นโครโมโซมที่มีเซนโทรเมียร์อยู่กึ่งกลางแท่ง
  2. โครโมโซมซับเมทาเซนทริก (submetacentric chromosome) เป็นโครโมโซมที่มีเซนโทรเมียร์อยู่ค่อนมากึ่งกลางแท่ง
  3. โครโมโซมอะโครเซนทริก (acrocentric chromosome) เป็นโครโมโซมที่มีเซนโทรเมียร์ค่อนไปทางปลายแท่ง
  4. โครโมโซมทีโลเซนทริก (terocentric chromosome) เป็นโครโมโซมที่มีเซนโทรเมียร์อยู่ปลายแท่งของโครโมโซม

 2. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อินทร์บุญแก้ว ม.3/2

  โคโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
  ความแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome)
  ข้อแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome) คือ
  – ยีน(Gene) เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ(DNA)
  – ดีเอ็นเอ(DNA) จะมีส่วนที่ไม่ใช่ยีนและส่วนที่เป็นยีน(Gene)เป็นส่วนประกอบ และ ดีเอ็นเอ(DNA) เป็นส่วนประกอบหลักของโครโมโซม (Chromosome)
  – โครโมโซม (Chromosome) มีดีเอ็นเอ(DNA)และโปรตีน(Protein) เป็นส่วนประกอบหลัก
  หากเรียงขนาดจากใหญ่ไปเล็กจะเรียงได้ดังนี้
  โครโมโซม (Chromosome) > ดีเอ็นเอ(DNA) > ยีน(Gene)
  ดีเอ็นเอ(DNA) คืออะไร?
  ดีเอ็นเอ(DNA)คือ ชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อแบบเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นจำพวกกรดนิวคลีอิก(Nucleic acid) (กรดที่สามารถพบได้ในส่วนของใจกลางของเซลล์) ซึ่ง ดีเอ็นเอ (DNA) มักพบอยู่ในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์ โดยพันตัวอยู่บนโครโมโซม(chromosome) ดีเอ็นเอ (DNA)มักพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่ คน (Human), สัตว์ (Animal), พืช (Plant), เห็ดและรา (Fungi), แบคทีเรีย (Bacteria), ไวรัส (Virus) (ไวรัสอาจจะไม่ถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเพราะองค์ประกอบบางอย่างไม่ครบ) เป็นต้น ดีเอ็นเอ (DNA) ทำการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆเอาไว้ ซึ่งมีลักษณะที่มีการผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ซึ่งก็คือ รุ่นพ่อและแม่ (Parent) ทั้งยังสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือรุ่นลูก หรือ รุ่นหลาน (Offspring)
  ยีนคืออะไร
  ยีน คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ยีนเป็นส่วนของDNA ที่สามารถควบคุมการแสดงออกได้ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนยีนแตกต่างกัน เช่น แบคทีเรีย มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี่ 20,000 ยีน และมนุษย์ประมาณ 30,000 กว่ายีน เป็นต้น จำนวนยีนจึงเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต
  โครโมโซม (chromosome)
  โครโมโซม คือโครงสร้างที่คล้ายเส้นด้าย สามารถพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์พวกยูคาริโอตสามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์เท่านั้น โครโมโซม ประกอบด้วย DNA (Deoxyribonucleic acid)รวมกับโปรตีนประเภทฮิสโทน (histone)การรวมตัวระหว่าง DNA กับฮิสโทนจะเป็นโครงสร้างหน่วยพื้นฐานของโครโมโซมที่เรียกว่านิวคลีโอโซม(nucleosome)โดยดีเอ็นเอจะพันรอบแกน เกิดเป็นโครงสร้างเส้นใยโครมาทิน มีลักษณะคล้ายลูกปัดที่ร้อยด้วยเส้นด้าย (beads on string)

 3. เกศรา พริกเบ็ญจะ เลขที่29

  ยีนอยู่บนโครโมโซมที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอต และอยู่บนDNAของสิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรคาริโอต เนื่องจากยีนเป็นส่วนหนึ่งของDNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม ดังนั้นยีนขึ้นอยู่บนโครโมโซม
  ทอมัส ฮันต์ มอร์แกนได้พบความสัมพันธ์ของกฎและกลไกทางพันธุกรรมและได้ทำการวิจัยที่ระบุว่าตำแหน่งของยีนนั้นอยูบนโครโมโซม
  โครโมโซม (chromosome)
  โครโมโซม คือโครงสร้างที่คล้ายเส้นด้าย สามารถพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์พวกยูคาริโอตสามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์เท่านั้น โครโมโซม ประกอบด้วย DNA (Deoxyribonucleic acid)รวมกับโปรตีนประเภทฮิสโทน (histone)การรวมตัวระหว่าง DNA กับฮิสโทนจะเป็นโครงสร้างหน่วยพื้นฐานของโครโมโซมที่เรียกว่านิวคลีโอโซม(nucleosome)โดยดีเอ็นเอจะพันรอบแกน เกิดเป็นโครงสร้างเส้นใยโครมาทิน มีลักษณะคล้ายลูกปัดที่ร้อยด้วยเส้นด้าย (beads on string

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: