ระบบนิเวศ คืออะไร

ระบบนิเวศ คืออะไร

ศึกษาคลิประบบนิเวศคืออะไรและทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยคลิกที่ URL ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/1_q5WGW986zrMgXt5PqSE4Y-DytxR4tLmG-Km19EdSW0/edit
ระบบนิเวศในท้องถิ่น

ศึกษาคลิประบบนิเวศในท้องถิ่นและทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยคลิกที่ URL ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/1OJyTK5fVaaaqJZ0b1cO-d7SMXMdE-c7vct0wXwYArxs/viewform

ระบบนิเวศน้ำเค็ม

ศึกษาคลิประบบนิเวศน้ำเค็มและทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยคลิกที่ URL ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/1M3E03ofoMyV0whs-lq5v3AZvCZFs6DmWNYFts0JWpUk/viewform
องค์ประกอบของระบบนิเวศ

ศึกษาคลิปองค์ประกอบของระบบนิเวศและทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยคลิกที่ URL ต่อไปนี้

 1. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อินทร์บุญแก้ว ม.3/2

  ระบบนิเวศ
  ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้นๆ สู่สิ่งแวดล้อม

  การศึกษานิเวศวิทยา (ecology) จึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งอาศัย รวมถึง การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนี้ เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน และเกิดขึ้นพร้อมๆกันต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศนั้น มีความสมดุลอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ยกเว้นว่าจะมีสิ่งใดมารบกวนระบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้น แต่ก็มีการปรับตัวมาเหมือนเดิมได้ใหม่ยกเว้นกรณีที่สิ่งที่มารบกวนนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ระบบนั้นก็จะถูกทำลายลงได้
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  รูปที่ 1.1 ความสัมพันธ์ในระบบนิวศ
  ระบบนิเวศบนโลกถึงแม้จะมีความหลากหลาย แต่ก็มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน คือ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
  1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component ) ประกอบด้วย
  อนินทรียสาร ได้แก่ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน น้ำ และคาร์บอน อินทรียสาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ฯลฯ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความเป็นกรด เป็นด่าง ความเค็มและความชื้น
  2. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (biotic component) ได้แก่
  ผู้ผลิต (producer)
  ผู้บริโภค (consumer)
  ผู้ย่อยสลาย (decomposer)
  ผู้ผลิต (producer) คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์อาหารขึ้นได้เองด้วยแร่ธาตุและสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด
  ผู้บริโภค (consumer) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหาร แบ่งได้เป็น
  – สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivore) เช่น วัว ควาย กระต และปลาที่กินพืชเล็กๆ ฯลฯ
  – สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร (carnivore) เช่น เสือ สุนัข กบ สุนัขจิ้งจอก ฯลฯ
  – สิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นลำดับการกินสูงสุด (omnivore) เช่น มนุษย์
  ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอินทรีย์ได้
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มในระบบนิเวศ จะมีการถ่ายเทพลังงานเป็นทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การไหลเวียน การถ่ายทอดพลังงานเป็นทอดๆ นี้ เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร (food chain)

 2. จิตกร มีศรี

  ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย

 3. จิตกร มีศรี

  ส่วนประกอบที่มีชีวิต (biotic component) ได้แก่
  ผู้ผลิต (producer)
  ผู้บริโภค (consumer)
  ผู้ย่อยสลาย (decomposer)

 4. จิตกร มีศรี

  ผู้ผลิต (producer) คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์อาหารขึ้นได้เองด้วยแร่ธาตุและสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด

 5. จิตกร มีศรี

  – สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivore) เช่น วัว ควาย กระต และปลาที่กินพืชเล็กๆ ฯลฯ

 6. จิตกร มีศรี

  สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร (carnivore) เช่น เสือ สุนัข กบ สุนัขจิ้งจอก ฯลฯ

 7. จิตกร มีศรี

  สิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นลำดับการกินสูงสุด (omnivore) เช่น มนุษย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: