แก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดหน่วยที่ 1-3

ให้ผู้เรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนหน่วยที่นักเรียนไม่ผ่าน ให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด

 1. ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตุ

  ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ่ง ได้ศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัด ระยะทาง
  ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งหรือขนานของความเร็วของการเคลื่อนที่จะหาได้จากขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่าเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ม่ทิศทางตรงข้่ามกัน
  แรงพยุงน้ำหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อชั่งในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรวัตถุส่วนที่จม
  แรงเสียดทานเมื่อออกแรงผลักวัตถุ แล้วปล่อยให้วุตถุไถลไปตามพื้นราบในแนวระดับ วัตถุจะเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งแล้วหยุดทั้งนี้เพราะมีแรงต้ายการเคลื่อนที่กระทำต่อวัตถุระหว่างผิววัตถุกับพื้นเรียกว่า แรงเสียดทาน
  โมเมนต์ของแรง เมื่ออกแรงกระทำต่อวัตถุ บางกรณีจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แต่ในบางกรณีเมื่ออกแรงกระทำจะทำให้วัตถุหมุนโดยไม่เคลื่อนที่ เช่น การผลักประตู หรือหน้าต่าง

 2. ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ่ง

  ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ่ง ได้ศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัด ระยะทาง
  ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งหรือขนานของความเร็วของการเคลื่อนที่จะหาได้จากขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่าเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ม่ทิศทางตรงข้่ามกัน
  แรงพยุงน้ำหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อชั่งในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรวัตถุส่วนที่จม
  แรงเสียดทานเมื่อออกแรงผลักวัตถุ แล้วปล่อยให้วุตถุไถลไปตามพื้นราบในแนวระดับ วัตถุจะเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งแล้วหยุดทั้งนี้เพราะมีแรงต้ายการเคลื่อนที่กระทำต่อวัตถุระหว่างผิววัตถุกับพื้นเรียกว่า แรงเสียดทาน
  โมเมนต์ของแรง เมื่ออกแรงกระทำต่อวัตถุ บางกรณีจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แต่ในบางกรณีเมื่ออกแรงกระทำจะทำให้วัตถุหมุนโดยไม่เคลื่อนที่ เช่น การผลักประตู หรือหน้าต่าง

 3. เด็กหญฺง ภัทรชาพร แซ่โคว้ และ เด็ฏหญฺง สุกัญญา แย้มทอง

  ดิฉัน เด็กหญิง ภัทรชราพร แซ่โคว้ และ เด็กหญิง สุกัญญา แย้มทอง ได้ศึกษาเรื่่องเเรงเเละการเคลื่่อนที่ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเร่ง การกระจัด ความเร็ว ระยะทางเเละการคำนวนการใช้สูตรหาความเร่งเเละความเร็วเเละสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยเเรงลัพธ์ที่ไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุเเละทำให้เกิดความเร่งของวัตถุอยู่ทิศทางเดียวกันกับทิศของเเรงลัพธ์ความเร่งคือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
  แยกเป็นหน่วยย่อยได้ ดังดังนี้
  – ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ความเร็วใช้สูตร V = s/t
  – แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงกิริยา คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงปฏิกิริยา คือแรงที่โต้กลับที่กระทำต่อวัตถุ
  – แรงพยุง สูตร FB = pvg FB = N อากาศ N นํ้า FB = นํ้าที่ล้น
  – แรงเสียดทาน F = un F แรงเสียดทาน u ค่าสัมประสิทธิ์ของแรง N นั้าหนัก
  – โมเมนต์ของแรง M = fR

 4. ให้นักเรียนมาสอบปากเปล่าอีกครั้งนะค่ะ

 5. ด.ญ.ณัฐมล สุวรรณวัฒน์ และ ด.ญ.เมวิกา จิตต์บุญ

  ด.ญ .ณัฐมล สุวรรณวัฒน์ และ ด.ญ. เมวิกา จิตต์บุญ ได้ศึกษาเรื่่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัด และระยะทาง
  ผลของแรงลัพธ์ v=s/t
  แรงปฎิกิริยา คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ
  แรงพยุง สูตร=EB=Pvg
  แรงเสียดทาน สูตร F=UN
  โมเมนต์ของแรง สูร คือ M=FL

 6. ด.ญ.ณัฐนิกา สาราบรรณ์ และ ด.ญ.คุณิตา หลังแทะ ได้ศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัดและระยะทางและการหาสูตรความเร่งความเร็ว ซึ่งสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้
  -แรงปฏิกิริยาคือแรงที่กระทำต่อวัตถุ
  -ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ใช้สูตรV=S/t

 7. เด็ฏหญฺง สุกัญญา แย้มทอง

  ดิฉัน เด็กหญิง สุกัญญา แย้มทอง ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องและพลังงานทำไห้ไดรู้แล้วเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิตการเปลี่ยนรูปพลังงาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  1 งานและพลังงาน คือ การเคลื่อนที่และทิศทาง สูตร w = Fs
  2 งาน w = fs w คือ งาน มีหน่วยเป็น Nm
  F คือ ขนาดของแรง มีหน่วยเป็น N
  S คือระยะทาง มีหน่วยเป็น m
  3 กำลัง คือ P = w/t
  W = งาน มีหน่วยเป็น จูล
  T = เวลา มีหน่วยเป็น วินาที
  P =กำลัง มีหน่วยเป็น จูล ต่อ วินาที หรื่อ วัตล์
  4 พลังงานกล สูตร ep = ½ kx กำลัง 2 ความยืดหยุ่น
  Ek = ½ เมตร กำลัง 2 ความเร็ว
  5 กฎการอนุรักษ์ พลังงาน พลังงานของวัตถุจะมีพลังงานศักย์ และ พลังงานจนล์ จะมีค่าคงตัวเสมอ แต่ละตำแหน่ง

 8. ได้ศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัด ระยะทาง
  ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งหรือขนานของความเร็วของการเคลื่อนที่จะหาได้จากขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ผลของแรงลัพธ์ v=s/t
  แรงปฎิกิริยา คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ
  แรงพยุง สูตร=EB=Pvg
  แรงเสียดทาน สูตร F=UN
  โมเมนต์ของแรง สูร คือ M=FL

 9. ได้ศึกษาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การกระจัด ระยะทาง
  ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งหรือขนานของความเร็วของการเคลื่อนที่จะหาได้จากขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่าเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ม่ทิศทางตรงข้่ามกัน
  แรงพยุงน้ำหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อชั่งในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรวัตถุส่วนที่จม
  แรงเสียดทานเมื่อออกแรงผลักวัตถุ แล้วปล่อยให้วุตถุไถลไปตามพื้นราบในแนวระดับ วัตถุจะเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งแล้วหยุดทั้งนี้เพราะมีแรงต้ายการเคลื่อนที่กระทำต่อวัตถุระหว่างผิววัตถุกับพื้นเรียกว่า แรงเสียดทาน
  โมเมนต์ของแรง เมื่ออกแรงกระทำต่อวัตถุ บางกรณีจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แต่ในบางกรณีเมื่ออกแรงกระทำจะทำให้วัตถุหมุนโดยไม่เคลื่อนที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: