หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 1. ธวัชชัย จิตราการ และ พีรพล อ่อนจิตต์ และ วุฒิชัย ชูละออง

  กระผม นาย ธวัชชัย จิตราการ และ นาย พีรพล อ่อนจิตต์ และ นาย วุฒิชัย ชูละอองได้ศึกษาบทเรียนตามหลักปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง ใน การแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมของโรงเรียน จากการวิเคราะห์ สภาพปัญหาสาเหตุในโรงเรียน พบว่าคือ ขยะในโรงเรียน เเละปัญหาต่างๆ ที่เกียวกับสิ่งแวดล้อม

 2. ธวัชชัย จิตราการ และ พีรพล อ่อนจิตต์ และ วุฒิชัย ชูละออง

  กระผม นาย ธวัชชัย จิตราการ และ นาย พีรพล อ่อนจิตต์ และ นาย วุฒิชัย ชูละอองได้ศึกษาบทเรียนตามหลักปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง ใน การแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมของโรงเรียน จากการวิเคราะห์ สภาพปัญหาสาเหตุในโรงเรียน พบว่าคือ ขยะในโรงเรียน เเละปัญหาต่างๆ ที่เกียวกับสิ่งแวดล้อม เราควรมีส่วนร่วมในการเก็บขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ่น

 3. พลวัต จ่าไทร และ พรหมประสิทธิ์ หนูหมาด

  นาย พลวัต จ่าไทร นายพรหมประสิทธิ์ หนูหมาด พวกผมได้รู้ว่าการเก็บขยะ 5ส ตอนเช้า ทำให้บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนสะอาด และการจัดประกวดห้องเรียนดีเด่นทำให้พวกเรากระตือรือล้น หันมาทำความสะอาดห้องเรียน และโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างพอเพียง รู้จ้กประหยัดอดออม และสิ่งที่ได้จากการอดออมนี้ ทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป้น พวกผมได้ช่วยเก็บขยะ ไม่ทิ้งขยะ เเละช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยุ่ ผมขอจบการคอมเม็นเท่านี้ครับ

 4. ณัฐดนัย สงไขย

  กระผม ด.ช.ณัฐดนัย สงไขยได้รู้ว่าการเก็บขยะ 5ส ตอนเช้า ทำให้บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนสะอาด และการจัดประกวดห้องเรียนดีเด่นทำให้พวกเรากระตือรือล้น หันมาทำความสะอาดห้องเรียน และโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้จ่ายผอย่างพอเพียง รู้จ้กประหยัดอดออม และสิ่งที่ได้จากการอดออมนี้ ทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป้น พวกผมได้ช่วยเก็บขยะ ไม่ทิ้งขยะ เเละช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยุ่ ผมขอจบการคอมเม็นเท่านี้ครับ

 5. ด.ญ. อนิตญา รักเดชะ

  ด.ญ.อนิตญา รักเดชะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำจัดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมใน ร.ร ได้รู้ว่าการเก็บขยะการทำ 5ส รอบบริเวณโรงเรียนทำให้ ร.ร สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้นและดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ดิฉันจะช่วยพัฒนา ร.ร.ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 6. ด.ญ. กนกวรรณ แก้วพิทักษ์และด.ญ.สุพรรษา รองยาง ม.3/2

  ด.ญ. กนกวรรณ แก้วพิทักษ์และด.ญ.สุพรรษา รองยาง ม.3/2
  ได้รู้เกียวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควร
  จะเป็น
  2.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ
  โดยเน้นการปฏิบัติตนทางสายกลาง
  3.คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
  เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
  อย่างมีเหตุผล
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
  การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
  4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย
  ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
  ด้าน
  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
  ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
  5.แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
  ประยุกต์ใช้

 7. เด็กหญิงสุกัญญา แย้มทอง และ เด็กหญิงณัฐมล สุวรรณวัฒน์

  เด็กหญิงสุกัญญา แย้มทอง และ เด็กหญิงณัฐมล สุวรรณวัฒน์ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อม การที่เราช่วยกันเก็บขยะหรือการทำ 5ส. บริเวณพื้นที่ จะช่วยลดปัญหาการเกิดขยะในโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนนั้นสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น

 8. ท.ศ.รักสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสนุกสนานและมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้

 9. เด็กหญิง ภัทรชราพร แซ่โคว้ และ เด็กหญิง นิชภักดิ์ จาวิสูตร

  ดิฉันเด็กหญิงภัทรชราพร แซ่โคว้ และ เด็กหญิงนิชภักดิ์ จาวิสูตร จากการที่ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 10. วาสนา มาลีวรรณ

  ดิฉัน ด.ญ. วาสนา ประกอบชาติ และ ด.ญ. มาลีวรรณ ผามะณีย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง หน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแงดล้อม ได้เนื้อ หา ดังนี้ การบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแงดล้อม
  มีหัวข้อ3 หัวข้อใหญ่ดังนี้
  1.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
  2. กิจกรรมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
  3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากระรรมชาติในท้องถิ่่น
  และได้รับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  1. ความสามารถในการสื่อสารเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการเสนองานทาง Power point และการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารกับเว็บ http://www.edmono.com
  2. ความสามารถในการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ มีการคิดเป็นระบบ ทางวิทยาศาสตร์
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ การแก้ไขอุปสรรค์ต่างๆที่เผชินในขระปฎิบัติกิจกรรมการทดลอง 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ นำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนในตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน การอยู่ร่วมกันขณะกิจกรรม
  5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คือ มีทักษะขบวนการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ด้วยโปรมแกรม Power point word และ ww.edmono.com
  และยังได้รู้เกี่ยวกับ ลักษณะอันพึ่งประสงค์ ทั้ง 10 ข้อ
  และยังได้รับ การ บูรณาการ ในการเขียน และ การฟัง การดู การพูด และได้ศึกษาเกี่ยวกับ หลัก 3Rs ซึ่งแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย ได้ย่อมาจาก Reduce Reuse และ Recycle เป็นต้น

 11. หัสฤกษ์ สีสวรรค์

  กระผม ด.ช. หัสฤกษ์ สีสวรรค์ และ ด.ช. ธนโชติ หลงขาว ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 12. จักรกฤษ สิริสมบุญสิน

  กระผม ด.ช. จักรกฤษ สิริสมบุญสิน และ ด.ช. อนุชิต จันทร์นข ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 13. อนุวัฒร หวังชัย

  กระผม ด.ช. อนุวัฒร หวังชัย ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 14. ดิฉันเด็กหญิง ณัฐนิกา สาราบรรณ์ และเด็กหญิงกัลยากร สุโสะ จากการที่เราได้ศึกษาหน่วยบูรณาการร่มสร้างสรรค์ ท.ศ. รักสิ่งแวดล้อมทำให้เราได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความรู้ที่เหมาะสม และนำหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน

 15. ด.ญ.หนึ่งฤทัย คืนตัก และ ด.ญ.นัฐมล ห้วนเซ่ง

  ดิฉัน เด็กหญิง หนึ่งฤทัย คืนตัก และ เด็กหญิง นัฐมล ห้วนเซ่ง จากการที่ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 16. เด็กหญิงเพชรไพลิน แสงจันทร์ และ เด็กหญิงเมวิกา จิตต์บุญ

  เด็กหญิงเพชรไพลิน แสงจันทร์ และ เด็กหญิงเมวิกา จิตต์บุญ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อม การที่เราช่วยกันเก็บขยะหรือการทำความสะอาดบริเวณ รร จะทำไห้ รร สะอาดมากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้บริเวณ รร ของเราสิ่งแวดล้อมหน้าอยู่และดิฉันจะช่วยทำความสะอาดบริเวณ รร ต่อไปค่ะ

 17. ด.ญ.อรวรรณ มณีอินทร์ ด.ญ.อิสริยา นิลแก้ว

  ดิฉันเด็กหญิงอรวรรณ มณีอินทร์ และ เด็กหญิงอิสริยา นิลแก้ว จากที่ได้ศึกษาทำให้รู้ว่า
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  และ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่

 18. จักรกฤษ สีรีสมบุญสีน

  กระผม ด.ช. จักรกฤษ สิริสมบุญสินและ ด.ช. อนุชิต จันทร์นก ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 19. จักรกฤษ สิริสมบุญสิน

  กระผม ด.ช. จักรกฤษ สิริสมบุญสิน และ ด.ช.อนุชิต จันทร์นก ได้ศึกษาหน่วยนี้ มีดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ
  การใช้ 3Rs ย่อมาจากคำว่า Reduce หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น Reuse หมายถึง การใช้ซํ้าจนกว่าจะหมดสภาพในการใช้งาน Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช่ใหม่
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้

 20. ศิริชัย ชัยศิริ ม.3/3 เลขที่ 6

  หน่วยย่อย1 1 ข

  2 ข
  3 ง
  4 ก
  5 ข
  6 ก
  7 ง
  8 a 1 b 2 c 2
  9 a 3 b 3 c 3
  10 a 2 b 1 c 1
  11 a 3 b 1 c 2
  12 a 1 b 3 c 2
  13 a 3 b 1 c 2
  14 a 3 b 2 c 1
  15 a 2 b 1 c 3

 21. น.ส.คุณิตา หลังแทะ เลขที่19 ม.3/2

  ดิฉันน.ส.คุณิตา หลังแทะ จากการที่เราได้ศึกษาหน่วยบูรณาการร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักสิ่งแวดล้อมทำให้เราได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรคำนึงถึงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
  1.กรอบแนวคิด
  2.คุณลักษณะ
  3.คำนิยาม คำว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  4.เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรมม
  5.แนวทางปฏิบัติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: