หน่วยบูรณาการระบบนิเวศ

POWER POINT ประกอบบทเรียน

 1. ด.ช. จตุพล บุญยง ม.3/1 เลขที่1

  หน่วยย่อยที่2การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.A.1 B.1 C.2
  9.A.3 B.2 C.1
  10.A.2 B.3 C.3

 2. เด็กหญิงธมนวรรณ ต้นสา ม.3/1 เลขที่ 25

  หน่วยย่อยที่ 2
  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ก
  5.ค
  6.ง
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 3. ด.ญ ขวัญใจ แสนโยชน์

  หน่วยย่อยที่ 1
  1.ก
  2.ข
  3.ข
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ง
  8.ค
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ก
  13.ข
  14.ง
  15.ง
  16.A.1B.3C.3
  17.A.2B.1C.2
  18.A.2B.1C.2
  19.A.1B.2C.1

 4. เด็กหญิง จันทร์สุดา แก้ววิจิตร เลขที่ 12 3/1

  หน่วยย่อยที่ 2
  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ก
  5.ค
  6.ง
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 5. พีรพัฒน์ แต้ซุ่นไล่ เลขที่32

  หน่วยย่อยที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ค
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 6. อนุวัฒน์ แก้วพิทักษ์ เลขที่ 12 ม.3/2

  หน่วยย่อยที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ค
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 7. เด็กหญิงเมวิกา จิตต์บุญ

  หน่วยย่อยที่2การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.A.1 B.1 C.2
  9.A.3 B.2 C.1
  10.A.2 B.3 C.3

 8. หน่วยย่อยที่ 2
  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ก
  5.ค
  6.ง
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 9. ฐาปกร สุวรรณ์วร เลขที่ 9 ชั้น ม.3/3

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 10. สรวง ชัยเพชร

  หน่วยย่อยที่3
  1 ข
  2 ข
  3 ง
  4 ก
  5 ข
  6 ก
  7 ง
  8 A1 B3 C2
  9 A3 B2 C1
  10 A2 B1 C3
  11 A3 B1 C2
  12 A1 B3 C2
  13 A3 B1 C2
  14 A3 B2 C1
  15 A2 B1 C3

 11. หน่วยย่อยที่ 2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ค
  7. ง
  8.A.1 B. 1 c.2
  9. A.3 B.2 c.1
  10. A.2 B.3 c.3

 12. ฐาปกร สุวรรณ์วร เลขที่ 9 ชั้น ม.3/3

  หน่วยย่อยที่ 4
  1.ก
  2.ข
  3.ก
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  101กับ2 2กับ3 3กับ1 4กับ4.

 13. ไทเทพ สมบูรณ์สร้าง เลขที่ 19 ชั้น ม.3/3

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 14. ด.ญ.นฤมล แสงขาว เลขที่24 ม.3/3

  หน่วยย่อยที่2การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.A.1B.1C.2
  9.A.3B.2C.1
  10.A.2B.3C.3

 15. นาย ภานุพงศ์ ทองแก้ว เลขที่ 12 3/3

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 16. น.ส.อาทิตยา ชุมคง ม.3/3 เลขที่27

  หน่วยย่อยที่2การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวส
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.A.1B.1C.2
  9.A.3B.2C.1
  10.A.2B.3C.3

 17. ไทเทพ สมบูรณ์สร้าง เลขที่ 19 ชั้น ม.3/3

  หน่วยย่อยที่ 4
  1.ก
  2.ข
  3.ก
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  101กับ2 2กับ3 3กับ1 4กับ4.

 18. นาย ธนภัทร เลขที่ 3ม. 3/3

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 19. น.ส.ชนาภรณ์ สุขลิ้ม เลขที่23 ม.3/3

  หน่วยย่อยที่2
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ค
  5.ค
  6.ก
  7.ข
  8.A.1B.2C.3
  9.A.3B.2C.1
  10.A.2B.3C.3

 20. น.ส.อาทิตยา ชุมคง ม.3/3 เลขที่27

  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหวา่งสิ่มีชีวิตในระบบนิเวศ
  หน่วยย่อยที่2การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.A.1 B.1 C.2
  9.A.3 B.2 C.1
  10.A.2 B.3 C.3

 21. นาย ภานุพงศ์ ทองแก้ว เลขที่ 12 ม. 3/3

  หน่วยย่อยที่ 4
  1.ก
  2.ข
  3.ก
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  101กับ2 2กับ3 3กับ1 4กับ4.

 22. นันทศักดิ์ แซ่เตียว

  ทดสอบก้อนเรียน หน่วยย่อยที่ 3
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.a 1 b 4 c1
  9.a 2 b 6 c 2
  10.a2 b 4 c1
  11.a 1 b 3 c4
  12.a1 b2 c3
  13.a 1 b2 c1
  14.a4 b3 c4
  15.a4 b2 c6

 23. พีรพล อ่อนจิตต์

  ทดสอบก้อนเรียน หน่วยย่อยที่ 3
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.a 1 b 4 c1
  9.a 2 b 6 c 2
  10.a2 b 4 c1
  11.a 1 b 3 c4
  12.a1 b2 c3
  13.a 1 b2 c1
  14.a4 b3 c4
  15.a4 b2 c6

 24. หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธุ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ข
  3.ง
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 25. นาย อนุชา แก้วพิทักษ์

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 26. หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธุ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ข.
  3.ง
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ง
  8.A:1 B:3 C:2
  9.A:2 B:2 C:3
  10.A3 B:1 C:1
  11.A:3 B:1 C:2
  12.A:2 B:3 C:4
  13.A:1 B:3 C:4
  14.A:3 B:2 C:4
  15.A:2 B:1 C:4

 27. ด.ญ.อิสริยา นิลเเก้ว เลขที่ 27 ม.3/1

  หน่วย่อยที่่ 2
  1.ง
  2.ก
  3.ข
  4.ข
  5.ง
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.ง
  11.ข
  12.ง
  13.ข
  14.ก
  15.ง
  16.1 3 3
  17.2 1 2
  18.2 1 2
  19.1 2 1

 28. ด.ญ.อิสริยา นิลเเก้ว เลขที่ 27 ม.3/1

  ชุดที่ 2
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ก

 29. ด.ญ.อิสริยา นิลเเก้ว เลขที่ 27 ม.3/1

  สรุปชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม
  1). สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ท้องถิ่นเเละอธิบายความสำพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
  -ระบบนิเวศในเเต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพเเละองค์ประกอบทางชีวภาพเฉพาะถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ัน
  2). วิเคราะห์เเละอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีวิตในรูปของโซ่อาหารเเละสายใยอาหาร
  -สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหาร เเละสายใยอาหาาร
  3). อธิบายวัฏจักรนํ้า คาร์บอน เเละความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
  -นํ้าเเละคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต เละสิ่งไม่มีชีวิต
  -นํ้าเเละคาร์บอนจะมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศ ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนำไปใช้ประโยชน์ได้
  4). อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเเปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
  -อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า เเละอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อ การเปลี่ยนเเปลงขนาด ของประชากรในระบบนิเวศ

 30. ฐาปกร สุวรรณ์วร เลขที่ 9 ชั้น ม.3/3

  หน่วยย่อยที่ 3
  1.ข
  2.ข
  3.ง
  4.ก
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 31. น.ส.อาทิตย ชุมคง ม.3/3 เลขที่ 27

  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธุ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ข.
  3.ง
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ง
  8.A:1 B:3 C:2
  9.A:2 B:2 C:3
  10.A3 B:1 C:1
  11.A:3 B:1 C:2
  12.A:2 B:3 C:4
  13.A:1 B:3 C:4
  14.A:3 B:2 C:4
  15.A:2 B:1 C:4

 32. น.ส.คุณิตา หลังแทะ เลขที่19 ม.3/2

  หน่วย่อยที่่ 2
  1.ง
  2.ก
  3.ข
  4.ข
  5.ง
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.ง
  11.ข
  12.ง
  13.ข
  14.ก
  15.ง
  16.1 3 3
  17.2 1 2
  18.2 1 2
  19.1 2 1

 33. น.ส.คุณิตา หลังแทะและน.ส.ณัฐนิกา สาราบรรณ์ เลขที่19/20 ม.3/2

  ชุดที่ 2
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ก

 34. ด.ช. พรหมประสิทธิ์ หนูหมาด เลขที่7 3/2

  ชุดที่ 2
  1.ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ก

 35. ด.ช. พรหมประสิทธิ์ หนูหมาด เลขที่7 3/2

  หน่วยย่อยที่่ 2

  1.ง
  2.ก
  3.ข
  4.ข
  5.ง
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.ง
  11.ข
  12.ง
  13.ข
  14.ก
  15.ง
  16.1 3 3
  17.2 1 2
  18.2 1 2
  19.1 2 1

 36. ด.ญ.อรวรรณ มณีอินทร์ ล.21

  หน่วนย่อยที่3
  1.ข
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 C3

 37. ด.ญ.นิชภักดิ์ จาวิสูตร ล.15

  หน่วนย่อยที่3
  1.ข
  2.ข
  3.ก
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 c2

 38. ด.ญ.อรวรรณ มณีอินทร์ ล.21

  หน่วยย่อยที่4
  1.ง
  2.ข
  3.ง
  4.ค
  5.ข
  6.ก
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คู่กับวัฏจักรคาร์บอน
  ฝนกรด คู่กับวัฏจักรกำมะถัน
  องค์ประกอบของสารพันธุกรรม คู่กับวัฏจักรฟอสอฟรัส
  ส่วนปะกอบของกระดูกและฟัน คู่กับวัฏจักรแคลเซียม

 39. ด.ญ.นิชภักดิ์ จาวิสูตร ล.15

  หน่วยย่อยที่4
  1.ค
  2.ข
  3.ง
  4.ค
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8.ก
  9.ค
  10.การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คู่กับวัฏจักรคาร์บอน
  ฝนกรด คู่กับวัฏจักรกำมะถัน
  องค์ประกอบของสารพันธุกรรม คู่กับวัฏจักรฟอสอฟรัส
  ส่วนปะกอบของกระดูกและฟัน คู่กับวัฏจักรแคลเซียม

 40. ด.ญ.อิสริยา นิลเเก้ว เลขที่27 ม.3/1

  หน่วยที่่่่ 1 ระบบนิเวศ
  หน่วยย่อยที่ 1ความสัมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม
  ชุดที่1
  1.ง
  2.ก
  3.ค
  4.ข
  5.ก
  6.ง
  7.ข
  8.ค
  9.ง
  10.ง
  11.ข
  12.ง
  13.ง
  14.ก
  15.ง
  16. a)1 b) 3 c) 2
  17. a)2 b) 1 c)2
  18.. a) Abiotic b) อนินทรียสาร c) คาร์โบไฮเดรตเเละฮิวมัส
  19 .a) biotic b) ผู้บริโบค c) ผีเสื้อ นก หนูนา

  ชุดที่ 2
  1. ข
  2.ง
  3.ค
  4.ข
  5.ค
  6.ค
  7.ข
  8. a) ผู้บริโภคตติยภูมิ b) เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชเป็นอาหาร c)กระต่าย วัว ควาย
  9. a) ผู้ปริโภคซากพืชซากสัตว์ b) scavenger c)กิ่งกือ เหยี่ยว
  10. a) ผุ็บริโบคปฐมภูมิ b) เป็นพวกที่่่กินสัตว์กินพืช เเละ c) นก

  ……หน่ยวที่ 3 กับ 5 ข้ามก่อนนะค่ะเดี่ยวกลับมาทำย้อนหลังค่ะ…….

  ชุดที่4
  1.ค
  2.ข
  3.ค
  4.ค
  5.ค
  6.ค
  7.ง
  8.ก
  9.ง
  10. 1) A การสังเคราะห์เเสงของพืช B วัฐจักรคาร์บอน
  2) A ฝนกรด B วัฐจักรกำมะถัน
  3) A องค์ประกอบของสารพันธุ์กรรม B วัฐจักรฟอสฟอรัส
  4) A ส่วนประกอบของกระดูกเเละฟัน B วัฐจักรเเคลเซียล

  ชุดที่ 6
  1.ก
  2.ก
  3.ก
  4.ก
  5.ก
  6.ง
  7.ค
  8.ง
  9. A 1 B 3 C 3
  A 2 B1 C 2
  A 3 B 2 C1
  10. E
  11. F
  12. G
  13. A
  14. B
  15. C
  16. D

 41. ด.ญ.ฐิติมา เกียงเอีย ม.3/1 เลขที่ 13

  ทดสอบก่อนเรียน
  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ค
  5.ค
  6.ข
  7.ง
  8.A 3 B 1 C 2
  9.A 2 B 3 C 3
  10.A 1 B 2 C 1
  11.A 3 B 1 C 1
  12.A 4 B 2 C 3
  13.A 1 B 4 C 4
  14.A 2 B 3 C 2
  15.A 1 B 4 C 4

  หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ก
  3.ค
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.A B
  1 2
  2 3
  3 1
  4 4

  หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร
  1.ก
  2.ง
  3.ก
  4.ข
  5.ก
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.A 3 B 2 C 1
  10.E
  11.F
  12.G
  13.A
  14.B
  15.C
  16.D

 42. ด.ญ.สุกัญญา แย้มทอง ม.3/2

  หน่วนย่อยที่3
  1.ข
  2.ข
  3.ก
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.A 1 B 3 C 2
  9 A 3 B 2 C 1
  10.A2 B1 C 3
  11.A3 B1 C2
  12.A1 B3 C2
  13.A3 B1 C2
  14.A3 B2 C1
  15.A2 B1 c2

 43. ด.ญ.สุกัญญา แย้มทอง ม.3/2

  หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ก
  3.ค
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.A B
  1 2
  2 3
  3 1
  4 4

 44. ด.ญ.สุกัญญา แย้มทอง ม.3/2

  หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร
  1.ก
  2.ง
  3.ก
  4.ข
  5.ก
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.A 3 B 2 C 1
  10.E
  11.F
  12.G
  13.A
  14.B
  15.C
  16.D

 45. ด.ญ.อนิตญา รักเดชะม.3/2

  ทดสอบก่อนเรียน
  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ค
  5.ค
  6.ข
  7.ง
  8.A 3 B 1 C 2
  9.A 2 B 3 C 3
  10.A 1 B 2 C 1
  11.A 3 B 1 C 1
  12.A 4 B 2 C 3
  13.A 1 B 4 C 4
  14.A 2 B 3 C 2
  15.A 1 B 4 C 4

  หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ก
  3.ค
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.A B
  1 2
  2 3
  3 1
  4 4

  หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร
  1.ก
  2.ง
  3.ก
  4.ข
  5.ก
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.A 3 B 2 C 1
  10.E
  11.F
  12.G
  13.A
  14.B
  15.C
  16.D

 46. ด.ญ.ณัฐฒ, สุวรรณวัฒน์ ม.3/2

  ทดสอบก่อนเรียน
  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ค
  5.ค
  6.ข
  7.ง
  8.A 3 B 1 C 2
  9.A 2 B 3 C 3
  10.A 1 B 2 C 1
  11.A 3 B 1 C 1
  12.A 4 B 2 C 3
  13.A 1 B 4 C 4
  14.A 2 B 3 C 2
  15.A 1 B 4 C 4

  หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ก
  3.ค
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.A B
  1 2
  2 3
  3 1
  4 4

 47. ด.ญ.เพชรไพลิน แสงจันทร์ ม.3/2

  หน่วยย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ค
  5.ค
  6.ข
  7.ง
  8.A 3 B 1 C 2
  9.A 2 B 3 C 3
  10.A 1 B 2 C 1
  11.A 3 B 1 C 1
  12.A 4 B 2 C 3
  13.A 1 B 4 C 4
  14.A 2 B 3 C 2
  15.A 1 B 4 C 4

  หน่วยย่อยที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
  1.ค
  2.ก
  3.ค
  4.ค
  5.ก
  6.ก
  7.ข
  8.ง
  9.ง
  10.A B
  1 2
  2 3
  3 1
  4 4

  หน่วยย่อยที่ 6 ประชากร
  1.ก
  2.ง
  3.ก
  4.ข
  5.ก
  6.ก
  7.ก
  8.ง
  9.A 3 B 2 C 1
  10.E
  11.F
  12.G
  13.A
  14.B
  15.C
  16.D

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: