หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

1.วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

2.วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)

3. Power point เป้าหมายการเรียนรู้หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

4. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1

5. ใบงานที่ 1 Mind Map

6. ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกของวัตถุ 

บันทึกรายงานผลกิจกรรมการทดลอง

https://docs.google.com/forms/d/1EFhXAi74SD0gENTqO8AAwBgqXPWFPjkbmhjX8i1Uyr0/viewform

7. หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ

8. บทเรียนโปรแกรม ความเร็ว ความเร่ง

9. บทเรียนโปรแกรม การหาแรงลัพธ์ 

10. หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา

11. หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง

12. หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน

13. หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์ของแรง 

14. แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง แรงที่กระทำกับวัตถุ

15. แบบฝึกหัดทบทวน อัตราเร็ว ความเร็ว และการกระจัด

16. ตัวอย่างผลงานนักเรียน Mind Map

17. แบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1

18. แบบทดสอบความเร่ง และแรงลัพธ์

 

19.รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ลิงค์เว็บไซต์ศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

แรงลัพธ์

แรงพยุง

แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา

แรงเสียดทาน

โมเมนต์

http://www.youtube.com/watch?v=s8P4ewDuJrQ

http://www.ceted.org/course/since-of-life/6/index1.php

 

 1. ผม ด.ช.ธนภพ เก้าเอี้ยน ม.3/2 เลขที่ 5 ได้ศึกษา เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ทราบว่าแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้นพร้อมกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงคู่นี้ เรียกว่า “แรงคู่กิริยาปฏิกิริยา” โดยแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะกระทำต่อวัตถุ คนละด้านและแรงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้แม้วัตถุไม่สัมผัสกับพื้น
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงที่กระทำ เช่น การขว้างก้อนหินออกไป
  2.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยาเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด

 2. ดิฉันเด็กหญิงสุกัญญา แซ่เจ่ง และ เด็กหญิงชนิดา ปานลุง ได้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับวัตถุ สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่เท่ากัน การกระจัดก็จะเท่ากัน ความเร็วมันคงตัว วัตถุไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0 หากการกระจัดไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน วัตถุมีความเร่งอยู่เสมอ ความเร็วไม่คงตัว อาจมีความเร็วเพิ่มขึ้น – ลดลง ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T) การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตำแหน่งของวัตถุ อัตราความเร็ว แรง
  หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด เซอไอเซกนิวตัน ( Sir lsaac Newton) ได้ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “ แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”
  ปริมาตรทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปริมาตรสเกลาร์ เป็นปริมาตรที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียว 2.ปริมาตรเวกเตอร์ เป็นปริมาตรที่บอกขนาดและทิศทาง
  หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง *1 นิวตัน = 100k เมื่อช่างวัตถุในอากาศกับในน้ำค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างที่ช่างในอากาศมีค่ามากกว่า ชั่งในน้ำเพราะค่าแรงพยุงหรือแรงลอยตัวต่างกัน ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่เท่ากับ ขนาดของแรงพยุง แรงพยุงเท่ากับผลต่างของขนาดน้ำหนักที่ช่างในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำ ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตุแทนที่

 3. ด.ช. ธวัชชัีย เกตุเมือง

  ผม ด.ช. ธวัชชัย เกตุเมือง ม 3/2 เลขที่ 12 ได้ศึกษาเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ได้ทราบว่า แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่มี ทิศทางตรงข้ามกัน ตรงคู่นี้ เรียกว่า แรง๕กิรกยาปฏิกิริยา โดยแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะกระทำกับวัตถุ
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนของวัตถุตามแรงที่กระทำ
  2. วัตถุเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา

 4. ด.ช.กรวิจิตร พันธุศักดิ์

  แรงพยุง
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่
  1.ชนิดของวัสดุ มีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไป ยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมากก็ยิ่งจมลงในของเหลวมากยิ่งขึ้น
  2.ชนิดของของเหลว มีความหนาแน่นมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย
  3.ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตรจมลงไปในของเหลวมาก ก็จะทำให้แรงลแยตัวมีขนาดมากขึ้นอีกด้วย

 5. ผมเด็กชาย เจษฎากร ศรีเกตุ ผมมีความเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเป้แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกับแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุสมบัติของแรงเสียดทาน 1. แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย์เมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำ 2. ขณะที่มีแรงภายนอกมากระต่อวัตถุแรงเสียดทานที่มีค่ามากที่สุดคือแรงเสียดสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่

 6. กระผม เด็กชาย ปรเมศวร์ เข็มทอง ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มี3หน่วยย่อย
  1.ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ 2.แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 3.แรงพยุง
  หน่วยย่อยที่ 1ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ มีตัวอย่างงานดังนี้
  ตำแน่งคือ จาก A-B B-C C-D D-E ระยะทางกาได้จากการหาตำแหน่งจากAไปจนถึงE พอได้ค่าแล้วเอามาหารกับเวลา
  เท่ากับ 1/ 50 หลังจากนั้นให้ทำวิธีทำดังนี้ 1*50/100=คำตอบ ต่อไปคือหาความเร่ง ดังนี้ เอาคำตอบที่ได้จากเมื่อกี้ เอามาหารกับ B ตัวอย่าง .05-.05*50/2แล้วได้คำตอบ

 7. ดิฉัน ด.ญ อารียา เมืองเหล็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สูตรการหาความเร็ว v=s/t เมื่อ s=ระยะทาง หรือการกระจัด
  v=ความเร็ว หรือ การกระจัดt=เวลา
  ความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็น ความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอกำหนดให้หน่วยเป็น เมตร/วินาที²
  สูตรการหาความเร่ง a=dv/dt เมื่อ a=ความเร่ง v=ความเร่ง t=เวลา

 8. ผม เด็กชายศราวุธ วงส์ทอง แรงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สังเกตุและตรวจสอบได้จากผลของแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง หรือ เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป้นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยขนาดและทิศทาง แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในเวลาเดียวกันผลรวมของแรงดังกล่าวเรียกว่า แรงลัพย์

 9. หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด เซอไอเซกนิวตัน ( Sir lsaac Newton) ได้ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “ แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”

 10. ผมเด็กชาย รังสิมันตุ์ สงชัย ผมได้สรุปเรื่องแรงและปฎิกิริยา หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด เซอไอเซกนิวตัน ( Sir lsaac Newton) ได้ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “ แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”

 11. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ผม ชื่อ เด็กชาย สุรวัฒน์ หล้าเก็ม ผมได้เรียน วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และ การเคลื่อน ที่ มี3หัวข้อย่อย เช่น 1.ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T)2.แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 3.แรงพยุง อากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำ ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตุแทนที่ เป็นต้น <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 12. ดิฉัน เด็กหญิง ขวัญฤทัย ดำแจ่ม หนูได้รู้ว่าการเคลื้่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวใดๆ จะมีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องเสมอ กิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องมีแรงเสียดทาน จึงจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่สำดวกขึ้น เช่น การปีนเสาหรือปีนต้นไม้ ถ้าผิวสัมผัสระหว่างมือ เท้า กับผิวเสา หรือผิวต้นไม้เป็นผิวลื่นจะทำให้การปีนขึ้นกระทำได้ยากกว่ากรณีผิวขุระหรือการเดินบนพื้นจะไม่ลื่นล้มได้ง่าย ถ้ามีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับรองเท้า เป็นต้น

 13. >>>>>>>>>>>>>>ผม ชื่อ เด็กชาย สุรวัฒน์ หล้าเก็ม กระผมได้เรียน วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และ การเคลื่อน ที่ มี3หัวข้อย่อย เช่น 1.ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T)2.แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 3.แรงพยุง อากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำ ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตุแทนที่ เป็นต้น ครับ……………………….

 14. ด.ญ.ปารณีย์ เสนปาน

  หนูเด็กหญิง ปารณีย์ เสนปาน ได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดย เรื่ิองแรงและการเคลื่อนที่จะประกอบด้วย 3 หน่วยย่อยด้วยกัน ได้แก่ 1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 2.แรงกริยาและแรงปฏิกิริยา 3. แรงพยุง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุคือ จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงที่ผ่ายมา ทำให้ทราบว่า ในกรณีที่แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัถูเป็นศูนย์ วัตถูจะคงสภาพการเคลื่อนที่ แรงกริยาและแรงปฏิกิริย่ายา คือ ทุกครั้งที่ออกแรงเพื่อดึงหรือผักวัตถุ จะรู้สึกได้ว่ามีแรงโต้ตอบกลับมาสู่มือเรา แรงพยุง คือ สารไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ล้วนต้องการที่อยู่ จากข้อความข้างต้นที่หนูได้กล่าวมา หนูมีความภูมิใจและประทับใจอย่างยิื่ง ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้

 15. ดิฉัน ด.ญ.นันทิชา สุโสะ ได้ศึกษาหน่วยการเรียนที่1 หน่วยที่1 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่่องแรงกิริยา-ปฏิกิริยา เป็นแรงวัตถุที่อยู่ในของเหลว ได้ทราบว่า แรงกิริยา- แรงปฏฺิกิริยาเป็นแรงวัตถุที่ เกิดขึ้นในเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันกัน ทรงคู่นี้เรียกว่าทรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา โดยทรงกริยาและแรงกริยจนกระทำต่อวตถุคนละก้อน และทรงดังกล่าวไม่สัมพันธ์กัน แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่มีทิศทางตรงข่ามกัน

 16. หนู ด.ช.ไพโรจน์ เเก้วจินดา ในชีวิตประจำวันเรารอยู่กับการเคลื่อนที่อยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอโดยบทเรียนนี้ทำไห้เราสามารถรู้ถึงเเรงการเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวกับ “เเรงพยุง ” เเรงเสียดทาน ” โมเมตน์ของเเรง เเละเเรงคู่กริยา-ปฎิกิริยา ต่าง ๆ เเรงเป้นสิ่งที่มองไม่เห็นเเต่สังเกตุได้เเละตรวจสอบได้จากผลที่เกิดขึ้นมาทางรูปร่างหรือเเปรสภาพการเคลื่อนที่ เเรงมีหน่วยเป็น “เเวกเตอร์ ” ชึ่งเราสามารถเรียกผลรวมหรือเรียกเเรงดังกล่าวว่า ” เเรงลัพธ์ “เเละเราสามารถสรุปคำสำคัญดังนี้
  1.คำอุปสรรค 2.ระยะเวลา 3.เวลา 4.ความเร็ว 5.ความเร่ง 6.หน่วยสากล 7.การกระจัด 8. ความเเปรพัน / เเปรพงพัน 9.เเรงของผลลัพธ์ 10.การเคลื่อนที่ เเละอีกมากมาย ครูพรพนาเป็นครูที่สวยมากกกกกกกกกก เเละน่ารัก

 17. ผม เด็กชายศราวุธ วงส์ทอง แรงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สังเกตุและตรวจสอบได้จากผลของแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง หรือ เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป้นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยขนาดและทิศทาง แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในเวลาเดียวกันผลรวมของแรงดังกล่าวเรียกว่า แรงลัพย์ ค่าปๆๆๆ

 18. นิรันดร์ ธนายุทษิทักษ์

  ……ผม เด็กชาย นิรันดร์ ธนายุทธพิทักษ์ ผมมีความเข้าใจในเรื่องการลดแรงเสียดทานและการเพิ่มแรงเสียดทาน
  การลดแรงเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
  1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี
  2. การใช้ระบบลูกปืน
  3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน
  4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะให้เพรียวลมทำให้ลดแรงเสียดทาน
  การเพิ่มแรงเสียดทานในด้านความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น
  1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน
  2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรก เพื่อหยุดหรือทำให้รถแล่นช้าลง
  3. รองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย
  เรื่องแรงเสียดทานกับแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกับแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุสมบัติของแรงเสียดทาน

 19. หนู ด.ช.ไพโรจน์ เเก้วจินดา ในชีวิตประจำวันเรารอยู่กับการเคลื่อนที่อยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอโดยบทเรียนนี้ทำไห้เราสามารถรู้ถึงเเรงการเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวกับ “เเรงพยุง ” เเรงเสียดทาน ” โมเมตน์ของเเรง เเละเเรงคู่กริยา-ปฎิกิริยา ต่าง ๆ เเรงเป้นสิ่งที่มองไม่เห็นเเต่สังเกตุได้เเละตรวจสอบได้จากผลที่เกิดขึ้นมาทางรูปร่างหรือเเปรสภาพการเคลื่อนที่ เเรงมีหน่วยเป็น “เเวกเตอร์ ” ชึ่งเราสามารถเรียกผลรวมหรือเรียกเเรงดังกล่าวว่า ” เเรง เเละเราสามารถสรุปคำสำคัญดังนี้
  1.คำอุปสรรค 2.ระยะเวลา 3.เวลา 4.ความเร็ว 5.ความเร่ง 6.หน่วยสากล 7.การกระจัด 8. ความเเปรพัน / เเปรพงพัน 9.เเรงของผลลัพธ์ 10.การเคลื่อนที่ เเละอีกมากมาย ครูพรพนาเป็นครูที่สวยมากกกกกกกกกก เเละน่ารัก

 20. ………………ผม เด็กชาย นิรันดร์ ธนายุทธพิทักษ์ ผมมีความเข้าใจในเรื่องการลดแรงเสียดทานและการเพิ่มแรงเสียดทาน
  การลดแรงเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
  1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี
  2. การใช้ระบบลูกปืน
  3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน
  4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะให้เพรียวลมทำให้ลดแรงเสียดทาน
  การเพิ่มแรงเสียดทานในด้านความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น
  1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน
  2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรก เพื่อหยุดหรือทำให้รถแล่นช้าลง
  3. รองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย
  เรื่องแรงเสียดทานกับแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกับแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุสมบัติของแรงเสียดทาน

 21. ฉัน เด็กหญิงรัตติวัลย์ ษัฏเสน ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฉันได้เข้าใจเรื่่อง 1.การเคลื่อนที่ในแนวตรง แบบวิถีโค้ง แบบกลับไปกลับมา แบบวงกลมและการเคลื่อนที่ในแนวตรง 2.เรื่องแรงพยุงฉันได้รู้ว่าการชั่งวัตถุในอากลางกับในน้ำจะมีน้ำหนักแตกต่างกันเพราะค่าแรงพยุงหรือค่าแรงลอยตัวต่างกัน ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่เท่ากับขนาดของแรงพยุงและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุง คือ ชนิดของวัตถุ ชนิดของของเหลว และขนาดของวัตถุ 3.ฉันได้รู้เรื่องระยะทาง ความเร็วและความเร่ง ฉันได้รู้ว่าหน่วยย่อยสากลของ ระยะทางคือS เวลาคือT ความเร็วคือV และความเร่งคือ a

 22. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญองค์การ ซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่ว่า

  สงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย…

  นอกจากนี้ ธรรมนูญยูเนสโกยังบ่งชี้ไว้ด้วยว่า สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนาน จากประเทศชาติต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตสำนึกของมนุษยชาติ. ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ. ยูเนสโกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

  ปัจจุบัน (มีนาคม พ.ศ. 2554) ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 194[1] ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 (ลำดับที่ 49)

  โดยปกติ ยูเนสโกจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาทางการ แต่ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก และการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก จะใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเชีย อาหรับ สเปน และจีน

  การดำเนินงานของยูเนสโกนั้น จะปรากฏในรูปของการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งมีทุกๆ 2 ปี โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จำนวน 58 คน ที่เลือกมาจากผู้แทนของประเทศสมาชิก กรรมการจะอยู่ในวาระ 4 ปี โดยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี ผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดขององค์การ จะอยู่ในวาระ 6 ปี

  ยูเนสโก ได้จัดให้มีสำนักงานส่วนภูมิภาค และสำนักงานย่อยประจำพื้นที่ เพื่อให้ยูเนสโก ประสานงานกับประเทศต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด แต่ละประเทศสมาชิกจะจัดให้มีสำนักผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศนั้นๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของยูเนสโกโดยเฉพาะ

 23. กระผม ชื่อ ทศพล รักดี ผมมีความเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเป้แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกับแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุสมบัติของแรงเสียดทาน 1. แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย์เมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำ 2. ขณะที่มีแรงภายนอกมากระต่อวัตถุแรงเสียดทานที่มีค่ามากที่สุดคือแรงเสียดสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่

 24. ด.ช.สหรัฐ วัฒมี

  ด.ชสหรัฐ วัฒมี ได้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับวัตถุ สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่เท่ากัน การกระจัดก็จะเท่ากัน ความเร็วมันคงตัว วัตถุไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0 หากการกระจัดไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน วัตถุมีความเร่งอยู่เสมอ ความเร็วไม่คงตัว อาจมีความเร็วเพิ่มขึ้น – ลดลง ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T) การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตำแหน่งของวัตถุ อัตราความเร็ว แรง
  หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด เซอไอเซกนิวตัน ( Sir lsaac Newton) ได้ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “ แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”
  ปริมาตรทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปริมาตรสเกลาร์ เป็นปริมาตรที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียว 2.ปริมาตรเวกเตอร์ เป็นปริมาตรที่บอกขนาดและทิศทาง
  หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง *1 นิวตัน = 100k เมื่อช่างวัตถุในอากาศกับในน้ำค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างที่ช่างในอากาศมีค่ามากกว่า ชั่งในน้ำเพราะค่าแรงพยุงหรือแรงลอยตัวต่างกัน ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่เท่ากับ ขนาดของแรงพยุง แรงพยุงเท่ากับผลต่างของขนาดน้ำหนักที่ช่างในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำ ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตุแทนที่

 25. ได้ศึกษาเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ได้ทราบว่า แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่มี ทิศทางตรงข้ามกัน ตรงคู่นี้ เรียกว่า แรง๕กิรกยาปฏิกิริยา โดยแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะกระทำกับวัตถุ
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1. แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย์เมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำ 2. ขณะที่มีแรงภายนอกมากระต่อวัตถุแรงเสียดทานที่มีค่ามาก

 26. ด.ช วิรากรณ์ เพ็งแก้ว

  ด.ช วิรากรณ์ เพ็งแก้ว แรงพยุง
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่
  1.ชนิดของวัสดุ มีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไป ยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมากก็ยิ่งจมลงในของเหลวมากยิ่งขึ้น
  2.ชนิดของของเหลว มีความหนาแน่นมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย
  3.ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตรจมลงไปในของเหลวมาก ก็จะทำให้แรงลแยตัวมีขนาดมากขึ้นอีกด้วย

 27. ได้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับวัตถุ สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่เท่ากัน การกระจัดก็จะเท่ากัน ความเร็วมันคงตัว วัตถุไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0 หากการกระจัดไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน วัตถุมีความเร่งอยู่เสมอ ความเร็วไม่คงตัว อาจมีความเร็วเพิ่มขึ้น – ลดลง ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T) การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตำแหน่งของวัตถุ อัตราความเร็ว แรง
  หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

 28. อภิสิทธิ์ พรหมปลัด

  กระผม เด็กชาย อภิสิทธิ์ พรหมปลัด ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรงและการเครื่อนที่โดยมี 3หน่วยย่อย 1.ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่า ในกรณีที่แรงลัพธิ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับ ศูนย์
  2.แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา จากการศึกษาได้ทราบว่า ทุกครั้งที่ออกแรงเพื่อดึงหรือผลักวัตถุจะรู้สึกว่ามีแรงโตตอบกลับมาสู้เรา
  3.แรงพยุง จากการศึกษารู้ว่าวัตถุที่เป็นของเหลว หรือแก๊ส จะมีแรงกระทำต่อวัตถุอย่างไร เมื่อชั่งในน้ำ
  และในอากาศ ว่าน้ำหนังที่ชั้งได้เท่ากันหรือไม่

 29. น้องเบว นิจ๊ะ

  กระผม ชื่อ ธวัชชัย สองพัง ได้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับวัตถุ สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่เท่ากัน การกระจัดก็จะเท่ากัน ความเร็วมันคงตัว วัตถุไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0 หากการกระจัดไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน วัตถุมีความเร่งอยู่เสมอ ความเร็วไม่คงตัว อาจมีความเร็วเพิ่มขึ้น – ลดลง ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T) การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตำแหน่งของวัตถุ อัตราความเร็ว แรง
  หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

 30. ผม ด.ช.ปวีณรัฐ วิจิตร ได้ศึกษาบทเรียนเรื่อง แรงและการเครื่อนที่ ทำให้ผมมีความเข้าใจ;jk
  ความเร็ว คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที m/s
  v=ความเร่ง t=เวลา หน่วยสากล(SI)ของระยะทาง คือ m หน่วยสากล(SI)ของเวลา คือ s
  หน่วยสากล(SI)ของความเร็ว คือ m/s
  ความเร่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วที่เปลี่ยนไปกับเวลา

  หน่วยความเร่ง คือ cm / 2

  S
  สรุป
  ความเร็ว แทนด้วยตัวแปล V หน่วยสากล m/s
  ระยะทาง แทนด้วยตัวแปล s หน่วยสากล m
  เวลา แทนด้วยตัวแปล t หน่วยสากล s
  ความเร่ง แทนด้วยตัวแปล a หน่วยสากล ^V ( ^ แทนเดลต้า)

 31. วราวิทย์ บุญสนอง

  . เวกเตอร์ของแรง
  แรง หมายถึง สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้

  ปริมาณทางฟิสิกส์ มี 2 ชนิด คือ
  1. ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึงปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว น้ำหนัก
  2. ปริมาณสเกลาร์ หมายถึง ปริมาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียว ไม่มีทิศทาง เช่น พลังงาน อุณหภูมิ เวลา พื้นที่ ปริมาตร อัตราเร็ว

  การเขียนเวกเตอร์ของแรง
  ใช้ความยาวของส่วนเส้นตรงแทนขนาดของแรง และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง

  2. การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
  – การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด เช่น โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆ รถยนต์ กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง
  – การเคลื่อนที่ในแนวเส้นเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนที่กลับทิศด้วย เช่น รถแล่นไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง เมื่อรถมีการเลี้ยวกลับทิศทาง ทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน

 32. น้องรอมัดนิคับ

  กระผมเด็กชายณรงค์พร สันติธรมมกุล ได้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับวัตถุ สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่เท่ากัน การกระจัดก็จะเท่ากัน ความเร็วมันคงตัว วัตถุไม่มีความเร่ง หรือ ความเร่งเป็น 0 หากการกระจัดไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน วัตถุมีความเร่งอยู่เสมอ ความเร็วไม่คงตัว อาจมีความเร็วเพิ่มขึ้น – ลดลง ความเร่ง (A) หน่วย cm/s หน่วยสากล m/s ระยะทาง (S) เวลา (T) การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตำแหน่งของวัตถุ อัตราความเร็ว แรง
  หน่วยย่อยที่ 2 แรงปฏิกิริยา แรงกริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงกระทำ เช่น การขว้างก้อนหิน 2.วัตถุแรงที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

 33. ดิฉัน ด.ญ.ญาณิศา หมาดบิเละ ได้ศึกษาบทเรียนเรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ได้รู้เกี่ยวกับ ทุกครั้งที่ออกแรงเมื่อดึงหรือผลักวัตถุจะรู้สึกได้ว่ามีแรงโต้ตอบกลับมาสู่มือเรา แสดงว่ามือออกแรงกระทำต่อวัตถุและขณะเดียวกันวัตถุก็ออกแรงกระทำต่อมือ เราเรียกแรงกระทำว่า แรงิริยาและแรงที่โต้ตอบกลับว่าแรงปฏิกิริยา แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงที่กระทำ เช่น การขว้างลูกหินออกไป
  2.วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากมีแรงขับดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด

 34. ดิฉัน ด.ญ.ญาณิศา หมาดบิเละได้ศึกษาบทเรียนเรื่อง แรงพยุงรือแรงลอยตัว คือ แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ เมื่่อวัตถุนั้นอยุ่ในของเหลวโดยมีหลักการของอาร์คิมีดิส ดังนี้
  1. ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว
  2. น้ำหนักของวัตถุที่่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ
  3. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่งคำนวณได้จากผลต่างของน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
  4. น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม
  ตรการหาแรงพยุง FB=Pvg เมื่อ FB=แรงพยุง
  P=ความหนาแน่นของของเหลว
  v=ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่
  g=ค่าคงที่

 35. ดิฉัน ด.ญ.วิศิษฏ์สิริ แป้นเอียด ได้ศึกษาเกี่ยวกับ หน่อยที่ 1 แรงและการเคลื่่อนที่่ และเมื่อได้ศึกษาก็ได้เข้าใจว่า แรง หมายถึง สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) โดยแรงมีปริมาณ 2 ปริมาณคือ
  1. ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึงปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว น้ำหนัก
  2. ปริมาณสเกลาร์ หมายถึง ปริมาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียว เช่น อุณหภูมิ เวลา อัตราเร็ว
  และความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์
  และได้มีการแทนสัญลักษณ์ คือ
  v=ความเร็ว หรือ การกระจัด
  t=เวลา
  a=ความเร่ง
  v=ความเร่ง
  t=เวลา
  และดิฉันได้ศึกษาต่อในหน่อยที่ 2 แรงกิริยาแรงปฏฺิกิริยา และได้เรียนรู้ว่า
  แรงกิริยา คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดจุดหนึ่ง อาจเป็นแรงเพียงแรงเดียวหรือแรงลัพธ์ของแรงย่อยก็ได้
  แรงปฏิกิริยา คือ แรงที่กระทำตอบโต้ต่อแรงกิริยาที่จุดเดียวกัน โดยมีขนาดเท่ากับแรงกิริยา แต่ทิศทางของแรงทั้งสองจะตรงข้ามกัน
  และขนาดของแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลว โดยจะมีปัจจัย คือ
  1.ชนิดของวัตถุ
  2.ชนิดของของเหลว
  3.ขนาดของวัตถุ

 36. ด.ช.พงษ์ศักดิ์ พลพัง

  ผม ด.ช.พงษ์ศักดิ์ พลพัง ม.3/2 เลขที่ 6ได้ศึกษา เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ทราบว่าแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้นพร้อมกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนของวัตถุตามแรงที่กระทำ
  2. วัตถุเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา
  การลดแรงเสียดทานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
  1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี
  2. การใช้ระบบลูกปืน
  3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน

 37. ด.ช. สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10

  กระผมเด็กชาย สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10 ได้ศึกษาบทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่1 เรื่อง ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ ได้ทราบว่า
  แรง (force) คือ ปริมาณที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม แรงนี้อาจจะสัมผัสกับวัตถุก็ได้ แรงดึง แรงผลัง และแรงยก แรงพวกนี้กระทำต่อพื้นผิวของวัตถุ แต่มีบางแรงชนิด เช่น แรงแม่เหล็ก แรงทางไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงจะไม่กระทำบนผิวของวัตถุ แต่กระทำกับเนื้อของวัตถุทุกตำแหน่ง เช่น น้ำหนักของวัตถุ ก็คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระทำกับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวของวัตถุเลย แรงจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะมีทั้งขนาดและทิศทาง หน่วยของแรงระบบเอสไอ คือ นิวตัน (N)เนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ สัญลักษณ์ที่เขียนแทนแรง คือ
  เวกเตอร์ของแรง ปริมาณบางปริมาณที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันบอกเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียวก็ได้ความหมายสมบูรณ์แล้ว แต่บางปริมาณจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์ ปริมาณในทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1.ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณที่บอกแต่ขนาดเพียงอย่างเดียวก็ได้ความหมายที่สมบูรณ์ โดยไม่ต้องแบ่งทิศทาง เช่น เวลา ระยะทาง มวล พลังงาน งาน ปริมาตร ฯลฯ ในการหาผลลัพธ์สเกลาร์ทำได้โดยอาศัยหลักการพีชคณิต คือ ใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร
  2.ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity) คือ ปริมาณที่ต้องการบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์ เช่น ความเร็ว ความเร่ง การกระจัด โมเมนตัม แรง ฯลฯ

 38. ด.ช. สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10

  กระผมเด็กชาย สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10 ได้ศึกษาบทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่2 เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ได้ทราบว่า
  การเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุเพื่อนเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมของวัตถุ และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรง กระทำต่อวัตถุโดยตรงหรือวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศของแรงกระทำต่อวัตถุ เช่น การเคลื่อนที่ของลูกธนู การขว้างก้อนหิน ลูกกระสุน เป็นต้น
  การเคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา คือ แรงที่วัตถุกระทำตอบโต้แรงกิริยาในทิศทางตรงข้ามเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เเรงขับดันไปข้างหลังแล้วมีแรงปฏิกิริยาดันวัตถุให้ไปข้างหน้า เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด บั้งไฟ เครื่องบิน ไอพ่น เรือหางยาว ไม่ได้ เช่น กรณีรถชนสุนัข สุนัขจึงทำแรงกิริยา คือ แรงที่รถชน เป็นต้น

 39. ด.ช. สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10

  กระผมเด็กชาย สหชัย คืนตัก ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10 ได้ศึกษาบทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่3 เรื่อง แรงพยุง ได้ทราบว่า
  แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (Buoyant Force) คือ แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ เมื่อวัตถุนั้นอยู่ในของเหลว
  หลักของอาร์คิมีดีส (Archimedes principle) กล่าวไว้ว่า เมื่อหย่อนวัตถุลงในน้ำ ปริมาตรของน้ำส่วนที่ล้นออกมา จะเท่ากับปริมาตรของก้อนวัตถุนั้นที่เข้าไปแทนที่น้ำ
  สรุปหลักอาร์คิมีดีส ดังนี้
  1.ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว
  2.น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ
  3.น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่งคำนวณได้จากผลต่างของน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
  4.น้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุง
  1.ชนิดของวัตถุ วัตถุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น เหล็ก ไม้ พลาสติก ที่มีมวลเท่ากัน เหล็กจะมีความหนาแน่นมากกว่าไม้และไม้มีความหนาแน่นมากกว่าพลาสติก ซึ่งวัตถุที่มีความหนาแน่นมากจะจมลงไปในของเหลวมาก
  2.ชนิดของเหลว ของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น น้ำบริสุทธิ์มีความหนาแน่นมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์แลพน้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก จะมีแรงพยุงมาก
  3.ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวซึ่งถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่ จะมีปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวมาก ทำให้แรงพยุงมีค่ามาก

 40. ด.ช.พงษ์ศักดิ์ พลพัง

  ผม ด.ช.พงษ์ศักดิ์ พลพัง ม.3/2 เลขที่ 6 ได้ศึกษา เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ทราบว่าแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนของวัตถุตามแรงที่กระทำ
  2. วัตถุเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา

  v=ความเร็ว หรือ การกระจัดt=เวลา
  ความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็น ความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอกำหนดให้หน่วยเป็น เมตร/วินาที²
  สูตรการหาความเร่ง a=dv/dt เมื่อ a=ความเร่ง v=ความเร่ง t=เวลา

 41. my name is alisak panthong ผมเด็กชาทยอลิศักดิ์ พานทอง ม.3/1 เลขที่4
  ศึกษาคลิป วิดีโอที่ ครูพรพนาลงแล้วครับ
  ผมได้ดูคลิปแรกสอนเรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ครูครับ acclerate แปลว่า แรง หรือเปล่าครับ?
  แต่สุดท้ายผมก็เข้าใจ ครับ ว่าเรื่องนี้สอนว่า แรงลัพธ์ที่กระทำต่อกันนั้น หากไปคนละทิศทางกัน
  ให้นำมาลบกัน และจะหาค่าของแรงลัพธ์ได้ หากไปทิศทางเดียวกัน ให้นำมาบวกกัน
  และหาร ทำมุมกัน ให้หาค่าด้วยการใช้สูตร แต่ในคลิปนี้ไม่ได้บอกกล่าวมา แต่ผมก็ได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว
  ผมอยากให้หาคลิปที่สอน การหาค่าของแรงที่ทำมุมกัน ครับ

 42. ผมได้ศึกษาคลิปวิดีโอ ที่สอนเรื่อง แรงพยุงครับ
  ในคลิปจะมี วัตถุลอยอยู่ในน้ำมี น้ำหนัก 20กรัม เมื่อชั่งในอากาศ
  และชั่งในน้ำมีน้ำหนัก 15กรัม เพราะในน้ำมีแรงพยุง
  จะเห็นจากในคลิปว่า เมื่อเรานำมือลงไปกดวัตถุให้จม วัตถุก็จะจม ตาม แรงหรือ นิวตันที่เราใช้กระทำต่อวัตถุ
  แต่เมื่อเราปล่อยมือจากวัตถุ วัตถุจะลอยขึ้นมาเหมือนเดิม

 43. หนูชื่อ ด.ญ.ชุติมา เข็มทองได้ศึกษาเรื่องแรงเสียดทานจากการศึกษาได้ประโยชน์ดังนี้ แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
  1. เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
  2. มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่หรือตรงข้ามทิศทางของแรงที่พยายามทำให้วัตถุเคลื่อนที่
  ประเภทของแรงเสียดทาน
  แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือ
  1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วอยู่นิ่ง
  2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน
  1. แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส
  2. ลักษณะของผิวสัมผัส ค่ะ

 44. หนู ด.ญ. สุดารัตน์ สงนวลได้รู้เกี่ยวกับแรงพยุงว่า เมื่่อหย่อนวัตถุลงในน้ำ ปริมาตรของน้ำส่วนที่ล้นออกมา จะเท่ากับปริมาตรของก้อนวัตถุนั้นที่เข้าไปแทนที่น้ำ
  หลักอาร์คิมีดิส ดังนี้
  1. ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว
  2. น้ำหนักของวัตถุที่่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ
  3. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่งคำนวณได้จากผลต่างของน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
  4. น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุง
  1. ชนิดของวัตถุ วัตถุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น เหล็ก ไม้ พลาสติก ที่มีมวลเท่ากัน เหล็กจะมีความหนาแน่นมากกว่าไม้และไม้มีความหนาแน่นมากกว่าพลาสติก ซึ่งวัตถุที่มีความหนาแน่นมากจะจมลงไปในของเหลวมาก
  2. ชนิดของเหลว ของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น น้ำบริสุทธิ์มีความหนาแน่นมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก จะมีแรงพยุงมาก
  3. ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวซึ่งถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่ จะมีปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวมาก ทำให้แรงพยุงมีค่ามาก

 1. Pingback: แบบทดสอบ เรื่องการเครื่อนที่ | motioncpr

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: