หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า


กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมที่ 5 

017095&doc=sl-130512011103-phpapp02&type=d]

กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ 721021433&doc=sl-130512025632-phpapp01&type=d]

กิจกรรมที่ 8 

กิจกรรมที่ 9 

กิจกรรมที่ 10 

กิจกรรมที่ 11 

กิจกรรมที่ 12 

กิจกรรมที่ 13

กิจกรรมที่ 14


ลิงค์เว็บไซต์เพื่อศึกษา เรื่อง พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม

http://www.ceted.org/course/since-of-life/7/index1.php

 1. ด.ช. อนุชา จันประเทือง

  V=IR
  V คือ ความต่างศักย์มีหน่วยเป็น เวลต์
  Iคือ กระเเสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์
  R คือ ความต้านทาน มีหน่วยเป็น โอห์ม

 2. อํษฎาวุธ พลนุ้ย

  ด.ช.อัษฎาวุธ พลนุ้ย และด.ช.อนุชา จันประเทือง ได้ศึกษาเรื่องพลังงานไฟฟ้าทำให้ได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ การต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานซึ่งมีสูตรได้ว่า

  สูตร V=IR

  V= ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์
  I= กระเเสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์
  R=คือ ควมต้านทาน มีหน่วยเป็น โอห์ม

 3. ด.ช.ธีรภัทร์ สุขลิ้ม

  ด.ช. จตุพล บุญยงและ ด.ช.ธีรภัทร์ สุขลิ้ม ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 4. นาย นันทวัฒน์ ชูชื่น และ ด.ช.ปกรวิทย์ แซ่โค้ว

  นาย นันทวัฒน์ ชูชื่น และ ด.ช.ปกรวิทย์ แซ่โค้ว ได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.แบบอนุกรม 2.แบบขนาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่ต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย 1.หลอดไฟ 2.ถ่านไฟฉาย 3.สายไฟ 4.สวิตส์

 5. ด.ช.เทพพัฒนา ศรีสุวรรณ และ ด.ช.สุนิติ หูเขียว

  ด.ช.เทพพัฒนา ศรีสุวรรณ และ ด.ช.สุนิติ หูเขียว ได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าว่าไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดเวลาการต่อวงจรไฟฟ้า2เเบบคือแบบอนุกรม,แบบขนาน วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย 1.หลอดไฟ 2.ถ่านไฟ 3.สวิตซ์4.สายไฟ

 6. อนุวัฒน์ แก้วพิทักษ์

  กระผมนาย อนุวัฒน์ แก้วพิทักษ์ ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 7. ด.ญ.ณัฐมล สุวรรณวัฒน์ แลธ ด.ญ.เมวิกา จิตต์บุญ และด.ญ.เพชรไพลิ แสงจันทร์

  ด.ญ.ณัฐมล สุวรรณวัฒน์ ด.ญ.เมวิกา จิตต์บุญ และด.ญ.เพชรไพลิน แสงจันทร์ ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 8. พัชริดา วงค์พุฒ ด.ช.ศราวุธ รอกไกร

  ดิฉัน ด.ญ พัชริดา วงค์พุฒ และ ด.ช.ศราวุธ รอดไกร ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื่องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน ได้ศึกษาการต่องไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในเครื่องใช้ในบ้าน

 9. ด.ญ.นฤมล แสงขาว

  ด.ญ.นฤมล แสงขาวและด.ญ.สุวรรณา ตาริเทพ ได้ศีกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง มีวงจรไฟฟ้าอยู่2แบบคือการต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน

 10. เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 11. ด.ญ.จุฑามณี

  ด.ญ.จุฑามณี เพ็งสกุล ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องการต่อวงจรเบื้องต้นได้เรียนรู้วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ การต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานภายในบ้าน

 12. ธวัชชัย จิตราการ

  ผม ด.ช ธวัชัย จิตราการ ผม ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 13. ด.ญ.ธาริณี เก้าเอี้ยน

  ด.ญ.ธาริณี เก้าเอี้ยน
  ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 14. บทที่3ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนานและการต่อวงจรไฟฟ้าการหาสูตรในการคำนวณ

 15. ภานุพงศ์ ทองแก้ว,จักรกฤษณ์ ประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 16. ด.ช.ศราวุธ รอดไกร ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 17. นาย พิสิทธิ์ เเซ่โค้ว

  ผม นาย พิสิทธิ์ เเซ่โค้ว ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 18. ด.ช.สิทธิศักดิ์ เอียดนุ้ย

  กระผม ด.ช.สิทธิศักดิ์ เอียดนุ้ย และ ด.ช.วีระพงศ์ ขาวดี ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 19. ด.ช.ณัฐดนัย สงไขย

  ด.ช.ณัฐดนัย สงไขย ด.ช.ธนโชติ หลงขาว และ ด.ช.ชัยเกษตร เหลาศรี ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 20. ด.ช.อัสราวุฒิ คงดี

  กระผม ด.ช.อัสราวุฒิ คงดี ด.ช. อนุวัฒน์ หวังชัย และด.ช.จักรกฤษ สิริสมบุญสิน ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 21. หัสฤกษ์ สีสวรรค์

  กระผมนาย หัสฤกษ์ สีสวรรค์ ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนาน

 22. ด.ญ.คุณิตา หลังแทะ

  ด.ญ.คุณิตา หลังแทะ

  V เท่ากับ IR
  V ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลล์
  I กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอร์มแปร
  R ความต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม

 23. ด.ช.นิติพงษ์ เกลียงนิล

  กระผม ด.ช.นิติพงษ์ เกลี้ยงนิล และ ด.ช.ธาราพงษ์ ชูชื่น ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พลังงานไฟฟ้าและกำลัง ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี2เเบบคือการต่อเเบบอนุกรม เเละเเบบขนานเเละเครื่องใช่ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปใช่การต่อเเบบขนานและมีสูตรได้ว่า
  สูตร V=IR

  V= ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์
  I= กระเเสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์
  R=คือ ควมต้านทาน มีหน่วยเป็น โอห์ม

 24. ดิฉัน ด.ญ.วิริยะพร จริยสันติธรรม และ ด.ญ.วรรณรัตน์ นิลแก้ว ได้ศึกษา เรื่องพลังงานไฟฟ้า
  1.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  2.คำนวนพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  3.สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
  4.อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์
  v = ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์
  l = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์
  r = ความต้านทาน มีหน่วยเป็น โอห์ม
  การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ได้รู้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ
  1.การต่อแบบอนุกรม
  2.การต่อแบบขนานและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป

 25. นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

  เป็นบทเรียนที่ดีมากๆ ครับ ขอบพระคุณมากๆ ที่ได้สร้างบทเรียนดีๆ ขึ้นมาครับ มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: