หน่วยที่ 2 งานและพลังงาน

งาน กำลัง และพลังงาน

พลังงานกล พลังงานศักย์ พลังงานจลน์

ลิงค์เว็บไซต์เพื่อศึกษาเรื่อง งานและพลังงานเพิ่มเติม

http://www.ceted.org/course/since-of-life/8/index1.php

 1. ผม เด็กชาย รัฐชัย ยุทธวรวิทย์ ม.3/2 เลขที่ 9 ได้ศึกษาทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างต่อเนื่อง และ วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่กระทำจึงมีงานเกิดขึ้น ผลของงานทำให้เกิดพลังงานในรูปแบบต่างๆ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ เมื่อมีการเคลื่อนที่ขอวัตถุ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้
  1.งาน เป็นผลจากการกระทำของแรงต่อวัตถุอย่างต่อเนื่องและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงกระทำ
  สูตรงาน w=fs
  2.พลังงาน เป็นวัตถุไม่มีตัวตน สัมผัสหรือจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลังงานมีหลายรูปแบบ สำหรับพลังงานที่ศึกษา เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุทุกชนิด คือ พลังงานกล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  – พลังงานศักย์
  – พลังงานจลน์
  3.กำลัง ความสามารถในการทำงานในหนึ่งหน่วยเวลา
  สูตรกำลัง p=w/t
  4.กฏหารอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานรวมของวัตถุจะไม่สูญหายไปไหน แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

 2. ผมด.ช เจษฎากร ศีรเกตุ ม.3/2 เลขที่4 ได้ศึกษาเรื่องแรงและพลังงานทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ งานและพลังงาน และสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้
  พลังงานกลประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุ ขณะเคลื่อนที่ ส่วนพลังงานศักดิ์ เป็นพลังของวัตถุที่สูงจากพื้นโลก และกฏการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหาย

 3. ดิฉันเด็กหญิงสุกัญญา แซ่เจ่ง และเด็กหญิงชนิดา ปานลุง
  งาน คือ ผลของแรงที่กระทำบนวัตถุ และทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง ซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (N.m)
  หน่วยนี้มีชื่อใหม่ว่า จูล (Joule, J)
  ในกรณีแรง F ที่มากระทำเป็นแรงคงตัวและการกระจัด S ของวัตถุอยู่ในแนวเดียวกับแรง ปริมาณงานที่แรง F กระทำจะมีค่าเท่ากับ
  ผลคูณระหว่างขนาดของแรงและขนาดของการกระจัด
  งานที่เกิดจากแรงกระทำไม่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนของวัตถุจะหาได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงองค์ประกอบในแนว
  การเคลื่อนที่กับขนาดการกระจัดของวัตถุที่เกิดขึ้นในช่วงที่แรงนี้กระทำดังนั้น
  งาน มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ที่เข้ามากระทำกับวัตถุ และการกระจัดที่เกิดขึ้น สามารถหาค่า
  ของงานได้ทั้งในกรณีที่แรงเป็นค่าคงที่ และเมื่อแรงไม่คงที่
  งานที่ถูกแทนค่าไม่คงที่
  แรงที่กระทำกับวัตถุอาจไม่คงที่ เช่น ออกแรงดึงสปริงให้ยืดช้า ๆ แรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะยืดของสปริง
  W = F+S
  Fคื่อ แรง
  Sคือ ระยะตามแนวแรงนั้น (เมตร)
  W คือ งาน ( นิวตัน เมตร จูล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: