ชุดที่ 2 คำอุปสรรค การวัด

ที่มาของแหล่งข้อมูล :

วรรณทิพา รอดแรงค้า.(2540). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ. กรุงเทพฯ :

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

ชุดที่ 2.1

อ่านก่อนฝึกชุดที่ 2.1

Untitled-5 copy

Untitled-2 copy

ชุดที่ 2.2

Untitled-6 copy

ชุดที่ 2.3

1Untitled-2 copy

Untitled-3 copy

 

 1. ด.ช.ธนภัทร ตู้ดำ เลขที่6 ม.1/2

  กิจกรรมที่ 2.1 1.มิลลิเมตร 29.เมตร 10.กิโลกรัม ชุดที่2.2 ข้อ 1.10ปี 2.1/10 เมตร 3.100เมตร 4.1000วัตถ์ 5.1/1000 ลิตร.เมตร 3.มิลลิลิตร4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.มิลลิลิตร 8.มิลลิลิตร

 2. ด.ช.ธีรเมธ สุโสะ ด.ช.เอกพงศ์ รักชาติ ม1/2

  กิจกรรมที่ 2 ทักษะการวัด
  1.ลิตร 2.เมตร 3.ลิตร 4.กรัม 5.กรัม 6.เมตร 7.ลิตร 8.ลิตร 9.เมตร 10.กิโลเมตร
  ชุดที่2
  1. 10ปี 2.1/10เมตร 3.100เมตร 4.1000 วัตถุ 5.1000 มิตร

  • ด.ญ. จันจิรา ชุมคง และ ด.ญ. ทิพวรรณ ชุมคง 1/1 เลขที่ 9 และ 11

   กิจกรรมที่ 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1.1เมตร= 10 เดซิเมตร=10 เซนติเมตร=100 มิลิเมตร 2. 1 dm = 10 cm =100mm3. 1 mm =0.001m=0.01dm=0.1 cm ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m 2. 3000 m. 3. 4 km 4. 21 km 5. 20 m 6. 5 hm 7. 100 dam 8. 10 hm

 3. น้องโดนัท-น้องพลอย เลขที่ 19 - เลขที่ 23 ม.1/2

  ชุดที่ 2.1 1.ลิตร 2.เมตร 3.ลิตร 4.กรัม 5.กรัม 6.เมตร 7.ลิตร 8.ลิตร 9.เมตร 10.กรัม
  ชุดที่ 2.2 1.10 ปี 2.1/10 เมตร 3.100 เมตร 4. 1000 เมตร 5.1/1000 ลิตร

 4. ด.ญ.อภิญญา แซ่เอียบ เลขที่ 32

  ชุดที่ 2.1
  1.ลิตร 2.เมตร 3.มิลลิลิตร 4.กรัม 5.กรัม 6.เมตร 7.มิลลิลิตร 8.มิลลิลิตร 9.กิโลเมตร 10.กิโลกรัม
  ชุดที่ 2.2
  1.10 ปี 2.1/10 ม. 3.100 ม. 4.1000 วัตต์ 5.1000 ลิตร

 5. กิจกรรมที่2.1
  1.กิโลเมตร 2.เมตร 3.ลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.ลิตร 8.ลิตร 9.เมตร 10.กิโลกรัม ด.ญ.สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล ล.32 ด.ญ.จิราพร เวชรังษี 1/3

 6. ชุดที่2.1 1.10ปี 2.1/10ม. 3.100ม. 4.1000วัตต์ 5.1000ลิตร

 7. กิจกรรมที่2.1 .1.ลิตร 2.เมตร 3.ลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.ลิตร8.ลิตร9.กิโลเมตร 10.กิโลกรัม
  กิจกรรมที่2.2.1.10ปี 2.10เมตร 3.100เมตร 4.1000เมตร 5.1000ลิตร

 8. ด.ญ. ศิรินาฏ ลีลา เลขที่ 21 กับ ด.ญ. ปรางทิพย์ แดงแก้ว เลขที่ 14 ม.1/1

  กิจกรรมที่4.3 1.1 1dm,1cm,1mm 1.2 1เซนติเมตร,1มิลลิเมตร 1.3 1เมตร,1เดซิเมตร,1เซนติเมตร
  2.1 2000เมตร 2.2 3000เมตร 2.3 4กิโลเมตร 2.4 21กิโลกรัม 2.5 20เมตร 2.6 5เฮกโตเมตร2.7 100 เดคาเมตร 2.8 10เฮกโตเมตร

 9. ด.ช. ฐิติวุฒิ เศียรอุ่น ด.ช.รัตติกรณ์ หนกหลัง ด.ช.ภัคพงศ์ พุทธโกษา1/3

  กิจกรรมที่2.1
  1.กิโลเมตร 2.เมตร 3.ลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.ลิตร 8.ลิตร 9.เมตร 10.กิโลกรัม ด.ช. ฐิติวุฒิ เศียรอุ่น ด.ช.รัตติกรณ์ หนกหลัง ด.ช.ภัคพงศ์ พุทธโกษา1/3

 10. ด.ช. ฐิติวุฒิ เศียรอุ่น ด.ช.รัตติกรณ์ หนกหลัง ด.ช.ภัคพงศ์ พุทธโกษา1/3

  1.ลิตร 2.เมตร 3.มิลลิลิตร 4.กรัม 5.กรัม 6.เมตร 7.มิลลิลิตร 8.มิลลิลิตร 9.กิโลเมตร 10.กิโลกรัม
  ชุดที่ 2.2
  1.10 ปี 2.1/10 ม. 3.100 ม. 4.1000 วัตต์ 5.1000 ลิตร

 11. ด.ช.รอญอรัณย์ สรรเพชร เลขที่10 ด.ช.อภิราม นวลแก้ว เลขที่ 17 1/3

  ชุดที่ 2.2 1.10 ปี 2.1/10 เมตร 3.100 เมตร 4. 1000 เมตร 5.1/1000 ลิตร

 12. เด็กหญิง ธิดาเทพ อินทรัตน์ ชั้น ม.1/3 ล. 27 กับ เด็กหญิง สุธารินี มณีนิล ชั้้นม. 1/3 ล.34

  ชุดที่ 2.2
  1.10 ปี 2.1/10 ม. 3.100 ม. 4.1000 วัตต์ 5.1000 ลิตร

 13. ด.ช.กฤติอรรถ เอ้งฉ้วนเลขที่1ม.1/3กับด.ช..ภูริภัทร วงศ์ทองเลขที่10ม.1/3

  ด.ช.กฤติอรรถ เอ้งฉ้วนเลขที่1ม.1/3กับด.ช..ภูริภัทร วงศ์ทองเลขที่10ม.1/3
  1.10ปี 2.1/10เมตร 3.100เมตร 5.1000วัตต์ 6.1000ลิตร

 14. ด.ญศิริรัตน์ ชัยศิริ ด.ญ วรางคณา อินทร์แก้ว ม1/3

  1.10ปี 2.1/10ปี 3.100 ปี4.1000ปี 5.1000ปี

 15. สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล

  ข้อ1. 10ปี 2. 1/10 เมตร 3.100เมตร 4. 1000วัตต์ 5. 1000ลิตร ด.ญสิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล ล.32 ด.ญจิราพร เวชรังษี ล.22 1/3

 16. ด.ช.กฤติอรรถ เอ้งฉ้วนเลขที่1ม.1/3กับด.ช..ภูริภัทร วงศ์ทองเลขที่10ม.1/3

  ด.ช.กฤติอรรถ เอ้งฉ้วนเลขที่1ม.1/3กับด.ช..ภูริภัทร วงศ์ทองเลขที่10ม.1/3
  1.110 1/10 1000 1.210 100 1.3 1000 100 10
  2.11000 2.2 3600 2.3 4 2.5 21 2.5 20 2.6 5 2.7 100 2.8 10

 17. สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล

  ชุดที่2.3การวัดความยาวโดยไช้ระบบเมตริก
  1.ตอบ1ส่วนสิบ 1ส่วนร้อย 1ส่วนพัน
  2. 10 เเละ100
  3.1000 ,100 ,10
  ตอนที่2
  2.1 2000 2.2 3000 2.3 4 2.4 21 2.5 20 2.6 5 2.7 100 2.8 10
  ด.ญ.สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล ล.32
  ด.ญ.จิราพร เวชรังษี 1/3

 18. กัญญาณัฐ บางเจริญทรัพย์

  กิจกรรมที่ 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 19. อาทิตยา เพ็งแจ่ม

  กิจกรรมที่ 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 20. อาทิตยา เพ็งแจ่ม

  กัญญาณัฐ บางเจริญทรัพย์ เลขที่7 ม.1/1
  อาทิตยา เพ้งแจ่ม เลขที่24 ม1/1

 21. ด.ญ วรินจิรา มอบพิจิตร ห้อง ม.1/1 เลขที่18

  ่กิจกรรมที่4.3
  1.1= 10,1,10
  1.2= 1,10
  1.3 =100,10,1
  2.1 =2000
  2.2 =3000
  2.3= 4
  2.4= 21
  2.5 =10
  2.6= 5
  2.7 =10
  2.8 =1000

 22. ตัณติกร ปานเม่ง เลขที่ 5 ม.1/2 วีรชาติ ด้วงรัตน์็ ม.1/2 เลขที่ 15

  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m 2. 3000 m. 3. 4 km 4. 21 km 5. 20 m 6. 5 hm 7. 100 dam 8. 10 hm

 23. วิมลศิริ ตั้นธนาภูวนัตถ์

  กิจกรรมที่ 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 24. วิมลศิริ ตั้นธนาภูวนัตถ์

  กิจกรรม 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 25. ด.ช ณัฐวุฒิ ทองโท ด.ช. วุฒิกร เขียวสั้น 1/3 กิจกรรม 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 26. ด.ช. วุฒิกร เขียวสั้น ล. 14 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองโท ล. 5กิจกรรม 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 27. ด.ช. ธนภัทร อินทมาระ ล.6 1/3

  ชุดที่2.3การวัดความยาวโดยไช้ระบบเมตริก
  1.ตอบ1ส่วนสิบ 1ส่วนร้อย 1ส่วนพัน
  2. 10 เเละ100
  3.1000 ,100 ,10
  ตอนที่2
  2.1 2000 2.2 3000 2.3 4 2.4 21 2.5 20 2.6 5 2.7 100 2.8 10
  ด.ช. ธนภัทร อินทมาระ ล.6 1/3

 28. ด.ช. ธนภัทร อินทมาระ ล.6 1/3

  กิจกรรม 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 29. ด.ช ฐิติวุติ เศียรอุ่น

  กิจกรรม 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

 30. ด.ช ฐิติวุติ เศียรอุ่น

  ชุดที่2.3การวัดความยาวโดยไช้ระบบเมตริก
  1.ตอบ1ส่วนสิบ 1ส่วนร้อย 1ส่วนพัน
  2. 10 เเละ100
  3.1000 ,100 ,10
  ตอนที่2
  2.1 2000 2.2 3000 2.3 4 2.4 21 2.5 20 2.6 5 2.7 100 2.8 10
  ด.ช ฐิติวุติ เศียรอุ่น เลขที่ 4

 31. ด.ช ฐิติวุติ เศียรอุ่น

  ชุดที่ 2.2 1.10 ปี 2.1/10 เมตร 3.100 เมตร 4. 1000 เมตร 5.1/1000 ลิตร
  ด.ช ฐิติวุติ เศียรอุ่น เลขที่ 4

 32. ขนิษฐา พรหมมา เลขที่21 และฑิฆัมภรณ์ สุดรักษ์ เลขที่26

  กิจกรรมที่2.2
  1.)10ปี
  2.) 1/10
  3.)100 เมตร
  4.) 1000วัตต์
  5.) 1000ลิตร

 33. ชนาภา ล.24 และอภิรักษ์ ล.17

  ชุด2.2
  1. 10ปี
  2. 1/10 เมตร
  3. 100 เมตร
  4. 1000 วัตต์
  5. 1000 วัตต์

 34. ด.ญ.พัชรี ปิ่ทองพันธ์

  ชุดที่2.1 .มิลิลิตร 2.เมตร 3.มิลลิลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.มิลลิลิตร 8.มิลลิลิตร 9.เมตร 10.กิโลกรัม

 35. ด.ญ.พัชรี ปิ่ทองพันธ์

  กิจกรรมที่ 4.3 ตอนที่ 1 ข้อ 1) 1เมตร= 10 เดซิเมตร =10 เซนติเมตร =100 มิลิเมตร
  2) 1 dm = 10 cm = 100 mm
  3) 1 mm = 0.001 m = 0.0 dm = 0.1 cm
  ตอนที่ 2 ข้อ 1. 2000 m
  2. 3000 m.
  3. 4 km
  4. 21 km
  5. 20 m
  6. 5 hm
  7. 100 dam
  8. 10 hm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: